Підручники та навчальні посібники з дисциплін, які викладаються

1. Петрушенко Ю. М., Бурлакова И. М. Проблемы этики в обеспечении устойчивого развития [глава учебника]. Социально-экономический потенциал устойчивого развития : учебник / под ред. проф. Л. Г. Мельника и проф. Л. Хенса. Сумы : ИТД Университетская книга», 2007. 1120 с. Глава 39. 990–1008 с.
2. Ярова І.Є. Організаційно-правові форми підприємництва, торгівлі та біржової діяльності // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за заг. ред. д.е.н.,проф. І.М.Сотник, д.е.н., проф. Л.М. Таранюка. Суми: ВТД «Університетська книга», 2018.-С.53-75.
3. Ярова І.Є. Економічний аналіз у підприємництві//Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:підручник/за заг.ред. д.е.н.,проф. І.М.Сотник, д.е.н., проф. Л.М.Таранюка. Суми: ВТД «Університетська книга», 2018. С.232-243.
4. Школа В.Ю. Облік фінансової та господарської діяльності підприємства / [Прокопенко О.В., Сотнік І.М., Божкова В.В., Школа В.Ю.] // Економіка підприємства : [підручник] ; за загальною редакцією д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – С. С. 318-334.
5. Інфраструктура товарного ринку / [Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М.] // Маркетинг: бакалаврський курс: [підручник] ; за загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – С. 109-234.
6. Школа В.Ю. Прокопенко О.В. Результати фінансової діяльності. // Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 367-378 (гриф МОНУ, лист № 1.4/18-Г-87.1 від 09.01.2009 року)
7. Школа В.Ю. Менеджмент екологічних інновацій / Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Кліменко О.В. // Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс (Основи інноваційного менеджменту): підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2013. – С. 276-337. – 858 с. – Гриф МОНУ – лист №1/11-10164 від 17.06.2013
8. Костюченко Н.Н. Институты устойчивого развития / Н.Н. Костюченко // Институты устойчивого развития / Н.Н. Костюченко // Социально-экономический потенциал устойчивого развития: [учебник / ред. проф. Л.Г. Мельника, проф. Л. Хенса]. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. – 1120 с. – с. 982-989.

1. Петрушенко Ю. М., Макаренко І. О., Пластун О. Л. Облік та звітність за міжнародними стандартами. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Облік та звітність за міжнародними стандартами». Суми : Вінніченко М. Д., 2018. 308 с.
2. Петрушенко Ю.М. Типи переговорних стратегій. Управління продажем банківських послуг : навчальний посібник. Т. А. Васильєва, Я. М. Кривич, С. В. Лєонов, Ю. М. Петрушенко, / за заг. ред. Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич. Суми : СумДУ, 2016. 227 с. / Підрозділ 4.2. 65-70 с.
3. Котенко О. О. Конкурентні стратегії банку та їх аналіз / О. О. Котенко // Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т. А. Васильєвої ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014.
4. Європейська інтеграція : навч. посіб. / за ред. М.І. Макаренка, Л.І. Хомутенко ; [М.І. Макаренко, Л.І. Хомутенко, І.І. Д’яконова та ін.]. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – С.344. розділи (1, 2, 5), розділ 8 (підрозділи 8.1. 8.3,8.4.1,8.5), іменний покажчик)
5. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / [І.І. Д’яконова, М.І. Макаренко, Ф.О. Журавка та ін.]; за ред. М.І. Макаренка та І.І. Д’яконової. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 548 с. (гриф МОНУ), розділ 4, (4 д.а,)
6. Петрушенко Ю. М., Середа В. І., Костюченко Н. М., Смоленников Д. О. Сталий місцевий розвиток. Збірка ситуаційних вправ для формування знань та вмінь щодо реалізації стратегії сталого місцевого розвитку. Київ : ТОВ “Компанія ВАІТЕ”, 2013. 172 с.
7. Петрушенко Ю. М. Мікроекономіка: теорія та приклади розв’язування задач. Суми : Університетська книга, 2012. 320 с.
8. Інфраструктура товарного ринку / [Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М.] // Маркетинг: бакалаврський курс: [навчальний посібник] ; за загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – С. 66-192. (976 с.)
9. Школа В.Ю. Інфраструктура товарного ринку / Прокопенко О.В., Дегтяренко О.О., Школа В.Ю. // Маркетинг у прикладах і завданнях: Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – С. 63-101.
10. Інфраструктура товарного ринку: [навчальний посібник] / Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М. – К.: Центр учбової літератури, Гриф “Рекомендовано МОН України”, лист № 1.4/18-814 від 28.09.06, ISBN 996-680-189-2, 2007. – 296 с.
11. Школа В.Ю. Регенеровані мастила – привабливий сегмент ринку мастильних матеріалів / Школа В.Ю., Прокопенко О.В. // Маркетинг [Електронний ресурс] : кейси, ситуаційні вправи, тестові завдання : практикум [навчальний посібник]./ І. Л. Решетнікова. – К. : КНЕУ, 2013. – 479, [1] с. ISBN 978–966–483–726–9 – С. 367-375. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/20020/1/Reshetnikova.pdf
12. Макроекономіка [Текст] : курс лекцій / Уклад. : М. І. Макаренко, Т. О. Семененко ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010.– 198 с.
13. Макроекономіка[текст]:навч. посіб. / за ред. проф. М.І.макаренка; [уклад.:М.І.Макаренко, Т.О.Семененко, Д.В.Олексіч та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 216 с.
14. Kostyuchenko N. Innovative Green Teaching Primer on Innovative Teaching Techniques of Environmental and Energy Topics / Kostyuchenko N., Smolennikov D., Ebers Broughel A., Joller L. – University of St.Gallen, 2017.