Наукові статті за тематикою кафедри та дисциплін, які викладаються

1. Петрушенко Ю. М., Таранюк Л. М., Барвінок В. Ю., Шахова С. В. Вплив валютних застережень на конкурентоспроможність експортного продукту. Економіка: реалії часу. 2019. 2 (42). С.5 – 11.

    2. Petrushenko Y., Vasilyeva T., Shvindina H., Mayboroda T., Zaichyk K. The European Union Experience Regarding the Education Policy For Intercultural City Development. Visnyk of SSU, Economy Series, 2019, No 1, 149-153. doi: 10.21272/1817-9215.2019.1-20. 

    3. Vasylieva T.A., Petrushenko Y.M., Mayboroda T., Dmytrenkо I. Intercultural Education Policy For Youth: European Principles Of Implementation And Opportunities For Financing In Ukraine // Financial Research. – № 2 (7) 2019. – https://fr.stu.cn.ua/index.pl?task=arclspdf&id=143.

    4. Vasylieva T.A., Petrushenko Y.M., Mayboroda T., Ponomarenko O. Intercultural Development of European Cities: Educational And Financial And Economic Challenges // Financial Research. – № 1 (6) 2019. – https://fr.stu.cn.ua/index.pl?task=arclspdf&id=145.

    5. Петрушенко Ю. М., Кубатко О. В., Пономаренко О. С. Соціально-економічні фактори створення об’єднаних територіальних громад в Україні. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4, No 31. С. 527-535.

    6. Домашенко М.Д., Котенко О.О., Котенко Ю.Л. Формування спеціалізованого інвестиційного фонду для забезпечення енерго- та ресурсозбереження на підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність // Бізнес –інформ – 2019. – № 8. – C. 117-123. (Index Copernicus)

    7. Домашенко М.Д., Котенко О.О., Сердюк С.В. Вплив міжнародного ринку електромобілів на розвиток інфраструктури доріг // «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування – 2019. – № (Index Copernicus)

    8. Замора О.М. Вплив частотності даних на рівень їх персистентності / О.Л. Пластун, О.М. Замора, А.А. Шелюк // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: збірник тез доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 листопада 2019 р.) – Суми: ННІ БТ «УАБС» СумДУ, 2019. – C. 148-151.

    9. Zakorko A., Kostyuchenko N. (2019), Transnational companies strategic planning in the context of the Global Sustainable Development Goals // Вісник СумДУ. Серія «Економіка», № 4’2019, С. 114-122. 

    10. Kurbatova T.,  Sidortsov R., Sotnyk I., Telizhenko O., Skibina T., Hynek R. Gain without pain: an international case for a tradable green certificates system to foster renewable energy development in Ukraine. Problems and Perspectives in Management. – 2019. – № 17 (3). – P. 464–476.  https://doi:10.21511/ppm.17(3).2019.37.

    11. Kurbatova T., Skibina T. Renewable energy in the European Union: support policy and outcomes. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. – 2019. – № 31 (1). – P. 113–117.

    12. Макаренко М.І. Управління логістичними ризиками на підприємстві з зовнішньоекономічною діяльністю [Електронний ресурс] / М.І. Макаренко, І.В. Коваленко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – № 6(23). – Url: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/actual-issue.

    13. Макаренко М.І. Сучасні детермінанти трансформації імпортної політики в Україні / М.І. Макаренко, К.В. Зеленська // Ефективна економіка. – 2019. – № 10. – Url: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7303 (DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.7)

    14. Zhuravka F., Makarenko M., Osetskyi V., , Podmarov O., , Chentsov V. Impact of politically generated shocks on monetary performance: a cross-country comparison // Banks and Bank Systems, Vol. 14 2019, Iss. #3, pp. 99-112 (doi:10.21511/bbs.14(3).2019.09, Scopus). 

    15. Мареха І.С. Макроекономічний аналіз результативності податкових екологічних реформ у країнах Європейського Союзу / І.С. Мареха, В.С. Миргородська // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2019. – № 2. – С. 36–46.

    16. Plastun, A., Drofa, A., & Klyushnik, T. (2019). Month of the year effect in the cryptocurrency market and portfolio management. European Journal of Management Issues, 27(1-2). Retrieved from https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/article/view/203

    17. Alex Plastun, Inna Makarenko, Yulia Yelnikova and Serhiy Makarenko (2019). Environmental, social and governance investment standardization: moving towards sustainable economy. Environmental Economics, 10(1), 12-22. doi:10.21511/ee.10(1).2019.02

    18. Alex Plastun, Inna Makarenko, Yulia Yelnikova and Diana Bychenko (2019). Optimal investment portfolio selection from the largest Ukrainian companies: comparative study of conventional and responsible portfolios. Public and Municipal Finance, 8(1), 44-53. doi:10.21511/pmf.08(1).2019.04

    19. Таранюк Л.М. Дослідження діяльності титанової галузі в системі формування євроінтеграційного розвитку економіки країни / Л.М.Таранюк, Т.Ю.Макаренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2019. – Вип. 34 – С.39-42

    20. Taraniuk L. Theoretical aspects of logistics management of agricultural enterprises at the international level / L.Taraniuk, H.Qiu, K.Taraniuk // Науковий вісник Ужгородського національного  університету.  Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2019. –  Вип.24. Ч.3 – С.101-104. 

    21. Хомутенко Л. І., Хомутенко А.В. Теоретичне підґрунтя формування об’єднаної Європи “Житомирська політехніка”: Економіка, управління та адміністрування”.  2019. № 4 (90), С. 126-132 DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-4(90)-126-132 (Index Copernicus).

    22. Хомутенко Л. І., Єременко О.О.  Мультикультуралізм як похідне явище трудової міграції в Європейському Союзі. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2019. №1. С. 71-76. р. DOI: 10.21272/ 1817-9215.2019.1-9

    23. Школа В.Ю., Омельяненко В.А., Касьяненко Т.В. Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю підприємства на зовнішньому ринку. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип.44. С.32-36 – Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2019/44_2019/8. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.44-6  

    24. Школа В.Ю., Омельяненко В.А., Касьяненко Т.В. Стратегічний вимір вливу глобалізації на розвиток національної інноваційної системи. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 45. С. 12-15. – Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2019/45_2019/4.pdf DOI: https://doi.org/10.32843/bses.45-2

    25. Yarova, I.Ye., Mishenin,Ye.V. (2019). Methodology for defining sustainable spatial forestry // Proceedings «Economic Innovations». Vol.21.№3(72). pp.71-78.

    26. Ярова І.Є. Системна оцінка результативності екологічного оподаткування у контексті соціально-еколого-економічної безпеки просторового розвитку. Збалансоване природокористування. 2019. №3. С.101-107.

1. Домашенко М.Д., Котенко О.О, Котенко Ю.Л. Енергоефективні технології та їх місце в національній антикризовій стратегії скорочення виробничих витрат на підприємстві // М.Д., Домашенко, О.О. Котенко, Ю.Л. Котенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – № 6 (258-259). – С. 90-112. http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2018/258-259/pdf/90-112.pdf

    2. Замора О.М. Конкурентоспроможність малого та середнього бізнесу в Україні за грантові кошти // Міжнародна науково-практична конференція «Проектний підхід та інновації в освіті у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», м. Лодзь Університет Суспільних Наук, 21 березня 2018 р. – с. 93-98.

    3. Project approach and educational innovations in the context of integration into the European education area: the collection of materials of the international scientific and practical conference (March 21, 2018, Lodz) [Electronic resource]. – Poland: Lodz, 2018. – 348 p.

    4. Макаренко М.І. Побічні ефекти нетрадиційної грошово-кредитної політики в розвинених країнах / М.І. Макаренко // Вісник Дніпровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2018. Вип. 10. Т.26. С.41-50. 

    5. Макаренко М.І. Вразливість механізму монетарної трансмісії до макроекономічних шоків / М.І. Макаренко, Д.В. Погорілий. – [Електронний ресурс]: Ефективна економіка. – 2018. – № 1. – Url: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/4.pdf

    6. Петрушенко Ю. М., Скляр І. Д., Костель М. В. Цілі сталого розвитку: еколого-економічні протиріччя та виклики. Механізм регулювання економіки. 2018. № 3. С. 9–18.

    7. Kotenko S.І., Vasilyeva Т.А., Mayboroda T.M., Petrushenko Yu. M. European Trends of The Intercultural Education Policy. Visnyk of SSU, Economy Series, 2018, No 4, 25-30 http://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/uk/4-2018-kotenko-vasylieva. 

    8. Vasylieva T.A., Petrushenko Y.M., Mayboroda T.M., Zamora O.M. The Issues Of The City Development Strategy Design Basing On The European Intercultural Educational Policy. Visnyk of SSU, Economy Series, 2018, No 3, 38-43.

    9. Пластун О.Л., Бочкарьова Т.О. Сучасні детермінанти стійкості фінансового сектору. Вісник ОНУ імені І. І. Мечника. 2018. №8(73). С. 165-169. 

    10. Alex Plastun and Vyacheslav Plastun (2018). January effect: 200 years of evolution in the us stock market. Geopolitics under Globalization, 2(1), 27-33. doi:https://doi.org/10.21511/gg.02(1).2018.04

    11. Пластун О. Л., Макаренко І.О. Роль індикаторів фондового ринку у прогнозуванні економічних криз // О.Л. Пластун, І.О. Макаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал.  – 2018. – № 4(38). – С. 48-53. – Режим доступу до журн.: https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No4/48.pdf.

    12. Щербина Т.В., Пономаренко О.С. Соціально-економічні фактори кооперації як передумова підвищення фінансової стійкості регіону. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2018. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6799.

    13. Таранюк Л.М. Оцінювання екологічного ризику на регіональному рівні / Л.М.Таранюк, К.В.Таранюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія. Економіка і менеджмент – 2018. – Вип. 8(77) – С.107-110. 

    14. Таранюк Л.М. Державна підтримка українського експорту: стан та напрямки розвитку  / Л.М.Таранюк, Т.Ю.Макаренко // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – 2018. – №1 – С.7-16. 

    15. Таранюк Л.М.  Нові підходи до розробки процесу маркетингових стратегій машинобудівних підприємств в рамках проведення реінжинірингу їх бізнес-процесів / Л.М. Таранюк, Д.С.Кобизький //Економіка: реалії часу,

2018 – № 2 (36) – С. 49-56

    16. Таранюк Л.М. Економічне обґрунтування переведення  суб’єктів комунальної сфери на самоокупність / Л.М.Таранюк, Д.С.Шевельова // Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 2018 – № 1 (3) – С. 69-74

    17. Школа В.Ю. О качестве современного обучения / Осик Ю.И., Ханов Т.А., Школа В.Ю., Троян М.Ю. // Современные тенденции в образовании и науке: состояние и перспективы: Сборник мат-лов международной науч.-практ. конф. в 4-х томах / Под общ. редакцией д. э. н., проф. Г.Е. Накиповой, д. ю. н., проф. Т.А. Ханова. – Т. 1. – Қарағанды: КЭУК, 2018. – С. 145-150.

    18. Shkola V. Yu., Shcherbachenko V. O. The estimation of intellectual capital as an innovative driver of economic security // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2018. – № 1. – Available:  http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2018_1/epm2018_1_2.pdf

    19. Ярова І.Є. Кластери як інноваційно орієнтований підприємницький інститут трансформації лісогосподарювання у контексті просторового розвитку//Матеріали X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток». Тези доповідей. Частина 2. – Харків: ХНУБА, 2018. –С.273-276.

    20. Ярова І.Є. Екологічно орієнтована лісогосподарська політика просторового розвитку в умовах євроінтеграційних процесів // Технології ХХІ сторіччя: Збірник тез за матеріалами 24-ої міжнародної науково-практичної конференції (10-15 вересня 2018 г.). Ч.2. – Суми: СНАУ, 2018.-С.181-182.

1. Замора О.М.  Грантові інструменти для підтримки розвитку конкурентного малого та середнього бізнесу в Україні / О.М. Замора // Стратегія реалізації конкурентної політики України в контексті євроінтеграційних викликів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 квітня 2017 року)/ Київ: КНУБА, 2017. – с. 29-31

    2. Кремень В. М., Замора О. М. ІНСТРУМЕНТИ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО АНАЛІЗУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА // Cтатистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів, 5 грудня 2017 року. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – c. 105-107.

    3. 3. Zamora O. Enhancing a knowledge society concept via educational projects/ O. Zamora, T. Khvorost, N.Klietsova// AULA, 2017, Vol. 25, No. 1-2:. – Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i., Prague. – P. 55-63. Source: https://www.csvs.cz/wp-content/uploads/2019/03/Aula-1-2-2017web.pdf DOI: 10.13140/RG.2.2.21656.75527

    4. Kostyuchenko N. The role of stakeholders in implementing corporate social and environmental responsibility / N. Kostyuchenko, D. Smolennikov // Business Ethics and Leadership. –    № 1, 2017. – P.55-62.

    5. Макаренко М.І. Міжнародний досвід лібералізації валютного регулювання / М.І. Макаренко, А.С. Артеменко. – [Електронний ресурс]: Ефективна економіка. – 2017. – № 12. – Url: http://www.economy.nayka.com.ua

    6. Мареха І.С. Аналіз впливу системи цінностей на економіку країни та міжкраїнні порівняння / І.С. Мареха // Проблеми системного підходу в економіці: зб. наукових праць. – 2017. – Вип.2. – С. 28–33.

    7. Петрушенко Ю. М., Замора О. М., Воронцова А. С. Analysis of the impact of social sphere budget financing on economic development: case study of Ukraine. Актуальні проблеми економіки (EBSCOhost, EconLit, ABI/Inform (by ProQuest)). 2017. № 4. С. 149–159.

    8. Petrushenko Y., Kolomiiets U. The human capital theory: encouragement and criticism. SocioEconomic Challenges. 2017. Vol. 1. Issue 1. P. 77-80. DOI: 10.21272/sec.2017.1-09.

    9. Петрушенко Ю. М., Токаренко М. О. Поведінкові аспекти прийняття інвестиційного рішення венчурним інвестором. Ефективна економіка. 2017. № 10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5795.

    10. Petrushenko Y., Jikia G., Vorontsova A. Measuring Efficiency of Financial Support in Lifelong Learning System: A Case Study of Ukrainian Regions. Business Ethics and Leadership. Business Ethics and Leadership, 2017. 1(4). 84-92.

    11. Петрушенко Ю. М., Педченко Н. С., Трипольська Т. Г., Пономаренко О. С. Вплив   міжнародного та бюджетного фінансування об’єднаних територіальних громад на реструктуризацію національної економіки. Вісник СумДУ. Серія: економіка. Суми, 2017. № 4. С. 67–75.

    12. Guglielmo Maria Caporale, Alex Plastun, (2017), Is there a Friday Effect in Financial Markets? The Journal of Prediction Markets, 11 (2), 38-59.

    13. Макаренко І.О., Пластун О.Л. Значення звітності зі сталого розвитку у забезпеченні ефективності традиційних фондових індексів та індексів відповідального інвестування / І.О. Макаренко, О.Л. Пластун // Фінансовий простір. – 2017. – № 2(26). – С. 34-41 (WoS)

    14. Макаренко І.О., Пластун О.Л. Роль професійних бухгалтерів у досягненні цілей сталого розвитку / І.О. Макаренко, О.Л. Пластун // Східна Європа. – 2017. – № 3(8). – С. 334-339.

    15. Макаренко І.О., Пластун О.Л. Стандартизація звітності зі сталого розвитку компаній як запорука її якості: міжнародних досвід / І.О. Макаренко, О.Л. Пластун // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 2(35). – С. 176-181.

    16. Plastun, A., Bashlai, S. (2017). Volatility explosions and price prediction: case of oil market. Journal of Governance & Regulation, 6(2), 48-60. doi: 10.22495/jgr_v6_i2_p5

    17. Caporale G. M. Luis Gil-Alana, Alex Plastun, Inna Makarenko (2017). The Weekend Effect: A Trading Robot and Fractional Integration Analysis. International Journal of Bonds and Derivatives Vol. 3, No. 2, 114-131. https://doi.org/10.1504/IJBD.2017.084921

    18. Inna Makarenko and Alex Plastun (2017). The role of accounting in sustainable development. Accounting and Financial Control, 1, 4-12. http://dx.doi.org/10.21511/afc.01(2).2017.01

    19. Mynhardt, Ronald Henry, Plastun Alexey, Makarenko Inna (2017) Standardisation of sustainability reporting: rationale for better investor decision-making. Public and Municipal Finance, Volume 6, 2017, Issue #2, pp. 7-15 http://dx.doi.org/10.21511/pmf.06(2).2017.01

    20. Mynhardt, RH., Plastun, A. and Makarenko, I. (2017). Competitiveness Of The Ukrainian Audit Market. Risk governance & control: financial markets & institutions, 7(2, 1), 177-193 DOI:10.22495/rgcv7i2c1p6

    21. Таранюк Л.М. Економічний інструментарій фаз управління напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств / Л.М. Таранюк, В.М. Ігнатченко, Т.Ю. Макаренко // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга»,  2017. – №3. – С. 47–54

    22. Хомутенко Л. І. Альтернативне інвестування як спосіб диверсифікації інвестиційного портфеля: інвестиції в колекції вин / Л. І. Хомутенко, А. В. Усенко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. – Том 27. – № 4. – С. 180-187. (Index Copernicus)

    23. Хомутенко Л. І. Сучасні позиції КНР в умовах світової глобалізації / Л. І. Хомутенко, А.С. Терещенко // Бізнес Інформ. –  2017. – № 12. – С. 60-71. (Index Copernicus)

    24. Хомутенко Л.І. Транснаціональний бізнес в Україні / Л.І. Хомутенко, Ю.Д. Близнюкова // «Первый независимый научный вестник». –  Киев, ул. Дмитриевская, 64,  2017. –  № 18. – С.58-62.

    25. Хомутенко Л.І. Міграційні процеси в світі: основні параметри та географічна спрямованість / Л.І. Хомутенко, К..П. Назаренко, О.Ю. Тєтєрєва // «Первый независимый научный вестник». –  Киев, ул. Дмитриевская, 64,  2017. –  № 18. – С.81–86.

    26. Shkola V.Yu., Prokopenko O.V. Resource-efficient and energy-efficient changes in waste oils management // Scientific Papers of Humanitas University. Management – 2017. – Volume 18. – № 4. – P. 213–227

    27. Ярова І.Є., Мішеніна Н.В., Дутченко О.М.  Інституціональні та еколого-економічні засади розвитку природогосподарського підприємництва. Збалансоване природокористування.-№1.-2016.-С. 21-30.

1. Домашенко М.Д., Школа В.Ю. Касьяненко В.О. Формування комплексного підходу до управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудування / М.Д. Домашенко, В.Ю. Школа, В.О. Касьяненко // Механізм регулювання економіки. – 2016. №3. – С. 43-52.  http://mer.fem.sumdu.edu.ua/?cmd=view_issue&issue_id=30

    2. Shkola V. Sumy Region Economic and Energy Security Formation on the biofuels base. / Shkola V., Domashenko M., Kasyanenko T. // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 4. – P. 86-97

    3.  Shkola V. International aspect of ecological innovations. / Shkola V., Omelyanenko V., Skorik V. // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2016. – № 4 (5). – Access mode : http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_4/epm2016_4_15.pdf

    4. Школа В.Ю. Научные подходы к определению конкурентных стратегий развития промышленных предприятий на основе оценки уровня их интеллектуального капитала / Школа В.Ю., Прокопенко О.В., Щербаченко В.О. // Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспунденция. – 2016. – № 3 (42). – С. 41–44.

    5. Замора О.М. Проектно-орієнтоване управління в розвитку сільських територій в умовах адміністративної реформи/ О.М. Замора //  Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016. – c.135-136

    6. Замора О.М. Державна підтримка аграрної кластеризації як інструмент розвитку інновацій/ О.М. Замора //  Збірник тез доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми землеробської механіки” (17–18 жовтня 2016 року) / МОН України, Сумський національний аграрний університет. – Суми., 2016. – С. 265-267. 

    7. Макаренко М.І. Вплив системи  оподаткування офшорних зон на міжнародний рух капіталу / М.І. Макаренко, В.І. Литвиненко. –  //[Електронний ресурс]: Ефективна економіка. – 2016. – № 8. – Url: http://www.economy.nayka.com.ua

    8. Marekha I.S. Framing Ecological Values in the Global Natural Resource Economics / I.S. Marekha, O.V. Prokopenko // MIND Journal. – 2016. – № 1. [Electronic resource]. – Retrieved from: https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-16/framing_ecological_values_in_the_global_natural_resource_economics.pdf

    9. Мареха І.С. Екологічні фактори економічного розвитку у країнах Європейського Союзу / І.С. Мареха // Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. – 2016. – № 2. – С. 138–143.

    10. Макаренко І.О., Пластун О.Л. Квазіконкурентність ринку аудиторських послуг України: євроінтеграційний аспект/ І.О. Макаренко, О.Л. Пластун // Вісник Національного банку України. – Вересень 2016. – С.27-42. (загалом 1,28 д.а., особисто 0,64 д.а.) 

    11. Макаренко І. О. Концентрація на ринку аудиторських послуг України та конвергенція систем обліку і аудиту / І. О. Макаренко, О. Л. Пластун // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2016. – № 1 (67). – С. 121-125. – Серія «Економіка та менеджмент» (загалом 0,35 д.а., особисто 0,17)

    12. Taraniuk L. Organizational and economic opportunities of reengineering business- processes as part of the effective functioning for native machine-building branch recreation / L.Taraniuk, D. Kobyzskyi K.Taraniuk // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга»,  2016. – №4. – С. 68-76

    13. Таранюк Л.М. Розробка процесів бізнес-моделювання виробничих та збутових підприємств в умовах третьої промислової революції / Л.М.Таранюк, О. В.Кубатко, С.О.Кальченко, Т. В. Марченко // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга»,  2016. – №4. – С. 9-22

    14. Таранюк Л.М. Методологічні положення щодо формування механізму інвестиційного забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів промислових під-приємств машинобудівного комплексу / Л.М.Таранюк // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга»,  2016. – №2. – С. 41-50

    15. Хомутенко Л.І. Можливості розвитку міжнародного руху капіталу на сучасному етапі / Л.І. Хомутенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. №113. – Дніпропетровськ: ТДА5А, 2016. – С. 5-14.

    16. Хомутенко Л.І. Міграційні тенденції в Україні: особливості української трудової міграції/ Л.І. Хомутенко, А.П. Гребенюк // Інфраструктура ринку: Електронний науково-практичний журнал, 2016.-Випуск 2.  – С. 35-39. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/2-2016

    17. Хомутенко Л.І. Лібералізація руху капіталу: значення та досвід інших країн / Л.І. Хомутенко, І.М. Кошлата // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, грудень 2016. –  Вип. 14. – С.92-96. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/14_2016.pdf

    18. Shcherbachenko V.O. Selection of intellectual capital management strategies [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2016. 1.

    19. Щербаченко В.О. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства / В.О. Щербаченко // Механізм регулювання економіки. – 2016, №1. – С. 123-130.

1. Домашенко М.Д., Стратегії та механізм забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств / М.Д. Домашенко,О.В. Прокопенко, В.Ю.Школа // Збірник наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку» – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 2015. – № 819. – С. 73-81. http://vlp.com.ua/node/14782

    2. Школа В.Ю. Теоретичні моделі економіки знань / Школа В.Ю., Прокопенко О.В., Крапивний І.В. // Механізм регулювання економіки. – 2015. – №1. – С. 55-67.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41850 

    3. Prokopenko O. V., Shkola V. Yu., Domashenko M.D., Troian M. Yu.. Modelling of the processes synchronized dealing with ecological safety within economic system [Internet source] / // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 2. – Access mode : http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_2/2015_2_24.pdf http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41215 

    4. Прокопенко О.В., Домашенко М.Д., Школа В.Ю. Стратегії та механізм забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Збірник наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку» – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 2015. – № 819. – С. 73-81.

    5. Школа В.Ю. Реформирование теплоэнергетической системы в Украине / Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Олефиренко О.М., Домашенко М.Д. // Земля, труд и капитал: трансформация факторов производства в новой экономике. Вызовы и решения : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию К.К. Незабытовского, 27 июня 2015 г. – Витебск: ООО «Центр ЭСТИС», 2015. – С. 34-38. 

    6. Prokopenko O., Shkola V., Domashenko M. Synchronization of the economic system development and provision of its ecologic security [Internet source] //  Alternative. – ISSN 1829-2828, 2015. – № 4 (October – December). – С. 231–236. – Access mode: https://bitly.su/jBZdyvZA

    7. Замора О.М. Концептуальні засади економічної демократії в контексті сучасного державного управління в Україні / О.М. Замора // Електронне фахове видання з економіки “Ефективна економіка”. – № 11, листопад 2015 р. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3519

    8. Petrushenko Y. Social Services Decentrlization As A Precondition For Democratic Stability And Sustainability/ U.Petrushenko, O.Zamora, A. Vorontsova// Chorzowskie Студія Polityczne (Хожувські політичні дослідження), №9. – Познань, Польща, 2015. – с. 203-211. Режим доступу: wydawnictwo.wsb.poznan.pl, http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171436332 (Індекс Copernicus).

    9. Замора О.М. Державна регіональна політика в контексті сталого єврорегіонального розвитку в Україні/О.М. Замора // Матеріали  VII  Міжнародної  науково-практичної конференції «Актуальні питання економічних наук». – 12-13 червня 2015 р., Ч. І,  Запоріжжя. -Східноукраїнський інститут економіки та управління. –  с.107-109

    10. Замора О.М. Концепція навчання впродовж всього життя в умовах сучасного державного управління / О.М.Замора // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. – Суми, 2015. – Вип. 12 (65) – C. 65-73.

    11. Замора О.М. Финансовая диагностика: Ovostar Union/ О.М. Замора // Електронне видання «Национальный агропортал Latidundist.com». – 11 травня 2016 р. Режим доступу: http://latifundist.com/spetsproekt/197-finansovaya-diagnostika-ovostar-union

    12. Костюченко Н.М. Підходи до визначення поняття «екологічна відповідальність бізнесу» / Н.М. Костюченко, Д.О. Смоленніков // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка і менеджмент”. Випуск 12 (66), 2015. – С. 148-153.

    13. Kurbatova T., Khlyap H. GHG emissions and economic measures for low carbon growth in Ukraine. Carbon Management. – 2015. – № 6 (1–2). P. 7–17. https://doi.org/10.1080/ 17583004.2015.1065376.

    14. Kurbatova T., Khlyap H. State and economic prospects of developing potential of non-renewable and renewable energy resources in Ukraine. Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2015. – № 52. – P. 217–226.  https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.07.093.

    15. Макаренко М.И. Оценка достаточности международных резервов Украины и возможных источников их пополнения / М.И. Макаренко, Д.В. Гордеева // Бизнес информ. 2015. – № 7. – С. 235-240.

    16. Makarenko M.I. DETERMINING KEY DETERMINANTS OF DEMAND FOR INTERNATIONAL RESERVES IN UKRAINE: COINTEGRATION ANALYSIS / M.I. Makarenko, D.V. Gordeyeva // Фінансово-кредитна діяль-ність: проблеми теорії та практики. – 2015. – №1 (18). – С.182-193.

    17. Мареха І.С. Екологічний профіль культури природокористування у країнах Євросоюзу: порівняльний аналіз та висновки для економічної політики у сфері ресурсозбереження / І.С. Мареха, М.В. Іванченко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: Зб. наукових праць. – 2015. – Вип. 28. – Ч.1. – С. 143–146.

    18. Мареха І.С. Еколого-ресурсна ефективність як європейський вектор розвитку України / І.С. Мареха //  Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 4. – С.104–108.

    19. Мареха І.С. Еколого-культурні сценарії ресурсозбереження в економіці глобального природокористування / І.С. Мареха // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – Вип. 10. – Ч. 1. – С.138–141.

    20. Мареха И.С. Глобальная экономика как эколого-культурное пространство: инновационно-оптимизационный аспект / И.С. Мареха, О.В. Прокопенко // Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст : [сб. науч. ст.] В 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: М. Е. Карпицкая (гл. ред.), С. Е. Витун (зам. гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2015. – C. 296–303.

    21. Петрушенко Ю. М.  Партисипативна модель управління та фінансування в міжнародних програмах технічної допомоги як фактор розвитку соціального капіталу територіальних громад. Економічний Вісник національного гірничого університету. 2015.  №2. С.  31-37.

    22. Пластун О.Л., Макаренко І.О. Аналіз «ефекту вихідних днів» на фондовому ринку України / О.Л.Пластун, І.О. Макаренко // Вісник Національного банку України. – №2. – 2015. – С.48-52. (загалом 0,6 д.а., особисто 0,3 д.а.)

    23. Пластун О.Л. Гіпотеза надреакцій: теорія та практика фінансових ринків / О.Л.Пластун // Вісник Національного банку України. – №1. – 2015. – С.50-60. (0,8 д.а.)

    24. Карпіщенко О.І. Теоретико-прикладні аспекти проведення аутсорсингу бізнес-процесів у системі управління торговельним підприємством / Карпіщенко О.І., Л.М.Таранюк, О.В.Люльов, К.В.Таранюк // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга»,  2015. – №4 – С. 78-87

    25. Мельник Л.Г. Классификационный аппарат возможностей и угроз реинжиниринга бизнес-процессов промышленного предприятия как инструмент повышения уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта / Л.Г. Мельник, Л.Н.Таранюк // Сборник научных трудов VI международного конгресса по контроллингу. – М.: НП «Объединение контроллеров», 2015. – С. 259-264

    26. Таранюк Л.М. Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжині-рингу бізнес-процесів промислових підприємств /Л.М.Таранюк // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – Суми: Вид-во «СумДУ», 2015. – Т.2. –            № 1. – С. 119 – 129.

    27. Хомутенко Л.І. Тенденції та перспективи інвестиційного співробітництва України з Європейським Союзом [Електронний ресурс] / Л.І. Хомутенко, О.С. Хмелик // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2015. –  Вип. 5. – С.99-103. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-5-2015 

    28. Хомутенко Л.І. Розробка стратегії конкурентоспроможності компанії при виході на міжнародний ринок / Л.І. Хомутенко, О.С. Хмелик // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2015. –  Вип. 14. – С.181-185.

    29. Хомутенко Л.І. Основні напрями та перспективи інвестиційного співробітництва між Україною та ЄС/ Л.І. Хомутенко  // Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації: Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 березня 2015 р. – Дніпропетровськ:ТОВ «ДГТ», 2015. – С. 159-161. 

    30. Хомутенко Л.І. Регіональна політика Європейського Союзу: вектори для України / Л.І. Хомутенко  //   Тези  V  міжнародного  науково-практичного  семінару «Транскордонне  співробітництво  як  форма  розвитку  міжнародної  інтеграції».  –  Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького  НТУ, 2015. –  с. 134-138.

    31. Ярова І.Є. Еколого-економічна стратегія розвитку регіону на основі формування інтегрованих бізнес-підприємницьких утворень. Вісник СНАУ.Серія “Економіка та менеджмент”.2015.-Вип. 5(64).-С.215-221.

1. Домашенко М.Д. Формування стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства на світовому ринку / М.Д. Домашенко // Вісник СумДУ: серія Економіка. – 2014. № 1. – С. 34-41.

    2. Домашенко М.Д., Школа В.Ю., Кліменко О.В. Оцінка рівня еколого-економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства / М.Д. Домашенко, В.Ю. Школа, О.В. Кліменко // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 1.

    3. Домашенко М.Д. Забезпечення економічної безпеки країни на основі стратегічного маркетингу / М.Д. Домашенко, В.А. Омельяненко, М.О. Прокопенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 25. – Кіровоград: КНТУ, 2014. – Вип 25. – С. 198-205.

    4. Домашенко М.Д., Клименко О.В., Школа В.Ю. Эколого-экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности предприятия в контексте устойчивого развития / М.Д. Домашенко, О.В. Клименко, В.Ю. Школа // Устойчивое развитие. – 2014. – Май – № 17. С. – 99-104.

    5. Домашенко М.Д. Выбор стратегий управления экономической безопасностью внешнеэкономической деятельности предприятий машиностроения / М.Д. Домашенко // Международная научно-практическая конференции «Экономическая теория в ХХІ веке: поиск эффективных механизмов хозяйствования», посвященная 20-летию кафедры экономической теории г. Новополоцк, 23-24 октября 2014 года (Белорусь): в двух частях. – Новополоцк: Полоцкий государственный университет. – 2014. – Ч.1. – С. 160-164. 

    6. Kurbatova T. Economical mechanisms for renewable energy stimulation in Ukraine. Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2014. – № 31. – P. 486–491. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.12.004. 

    7. Курбатова Т.О. Економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики в Європейському Союзі. Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 4 (66). – C. 139–148.

    8. Makarenko M.I. Ukraine’s Financial Account Balance of Payments as Indicator of the Economic Stability / M. Makarenko, O. Ponnomarenko // Економічний часопис-XXI – науковий журнал № 7-8(2)’2014. – С.40 -43.

    9. Макаренко М.І. Міжнародний фондовий ринок: особливості посткризового відновлення / М.І. Макаренко. – [Електронний ресурс]: Ефективна економіка. – 2014. – № 8. – Url: http://www.economy.nayka.com.ua 

    10. Макаренко М.І. Міжнародний досвід організації стрес-тестування в банківській сфері / М.І. Макаренко, Я.О. Костюченко // Економіка та держава. – 2014. – № 7. – С.19-23

    11. Макаренко М.І. Международный подход к структуризации ликвидности банковских систем / М.И. Макаренко, Е.Е. Дмитриев // Бізнес Інформ. – 2014. – № 3. – С.282-286.

    12. Макаренко М.І. Розвиток системи платежів у зоні євро / М.І. Макаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Випуск 38. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – С.21-31.

    13. Petrushenko Y. Community development foundations as a tool for local development financing under the conditions of budget deficit. Regional Innovations. 2014. №3. Р. 28-35.

    14. Петрушенко Ю. М. Фонди розвитку громад: досвід міжнародного успіху та можливості функціонування в Україні. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : економіка та менеджмент. 2014. №4(59). С. 193-199.

    15. Петрушенко Ю. М. Міжнародні та національні нормативні засади фінансової політики на місцевому рівні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : економіка і право : зб. наук. пр. 2014. Вип. 25. С. 48–56.

    16. Петрушенко Ю. М. Новітні підходи до фінансування розвитку місцевих громад: від реконізму до р2р-кредитування. Вісник Української академії банківської справи. 2014. № 1 (36). С. 90–94.

    17. Петрушенко Ю. М., Костюченко Н. М. Політика місцевого розвитку, заснована на участі територіальних громад. Наукові праці Донецького національного технічного університету. 2014. № 3. C. 40–51.

    18. Петрушенко Ю. М. Розвиток методів колективного фінансування як фактор соціально-економічного розвитку територіальних громад. Світ фінансів. 2014. № 1. С. 106–113

    19. Пластун О.Л. Особливості впливу фундаментальних факторів на динаміку на цін на фінансових ринках / О.Л.Пластун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Вип. 39. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2014. – С.158-171. (0.6)

    20. Пластун О.Л. Науково-методичний підхід до прогнозування цін на фінансових ринках на основі оцінки взаємного впливу фінансових активів / О.Л.Пластун // Вісник Української академії банківської справи. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2014. – № 1(36). – С.60-67. (0.5)

    21. Пластун О.Л. Аналіз доцільності попередньої фільтрації даних в R/S аналізі фінансових ринків / О.Л.Пластун  // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2014. – Том 19. Випуск 2/6. – с. 192-196.

    22. Пластун, О.Л. Аналіз мінливості фінансових ринків на базі оцінки взаємного впливу біржових активів / О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №13. – с. 38-40.

    23. Пластун, В.Л. Особливості визначення цільових орієнтирів інституційних інвесторів / В.Л. Пластун, О.Л. Пластун // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №14. – с. 6-9.

    24. Пластун, В.Л. Проблеми використання сучасних портфельних теорій в процесі управління портфелями цінних паперів / В.Л. Пластун, О.Л. Пластун // Ефективна економіка. – 2014. – №6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3114

    25. Пластун, О.Л. Роль і місце технічного аналізу в сучасній методології прогнозування цін на фінансових ринків / О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Економіка та держава. – 2014. – №9. – с. 38-43.

    26. Пластун А.Л. Научно-методические подходы к распознаванию «биржевых пузырей» / А.Л. Пластун // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2014. – №1 (9). – С. 45-48. 

    27. Пластун О.Л., Макаренко І.О. Моделювання поведінки фінансових ринків під час фінансової кризи із застосуванням фрактальної гіпотези ринку / О.Л.Пластун, І.О. Макаренко // Вісник Національного банку України. – №4. – 2014. – С.34-41. 

    28. Пластун О.Л., Макаренко І.О., Воронцова А.С. Інтегральна методика оцінки аудиторського ризику / О.Л.Пластун, І.О. Макаренко, А.С. Воронцова // Аудитор України. – №3 (220). – 2014. – С. 50-57

    29. Таранюк Л.М. Оцінка економічного потенціалу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів / Л.М. Таранюк // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга»,  2014. – №2 – С. 96-105 

    30. Khomutenko Lyudmila Аnalysis of tendencies of the transnational corporations development in Ukraine/ Lyudmila Khomutenko, Yuliya Chalaya // International Journal of Sustainable Development –  vol. 15 – february 2014 – Bulgarian – 132 р. – р. 61-69.   

    31. Хомутенко Л. І.Напрями покращення механізмів міжнародного лізингу в Україні / Л.І.Хомутенко, К.А.Мохаммад // Бізнес Інформ. – 2014. – №5. – C. 337–341. (Index Copernicus)

    32. Хомутенко Л.І. Вплив глобалізаційних процесів на ринок банківських послуг України /Л.І.Хомутенко// Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи» // ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми, 2014. – Вип. 38. – 409 с. – С. 270-286.

    33. Школа В.Ю. Эколого-экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности предприятия в контексте устойчивого развития. / Школа В.Ю., Домашенко М.Д., Кліменко О.В. // Устойчивое развитие. – 2014. – № 17 (март). – С. 99–104. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42492

    34. Школа В.Ю. Выбор модели оценки интеллектуального капитала предприятия / Школа В.Ю., Нейкова Р.Н., Щербаченко В.А. // Совершенствование менеджмента организации: сборник научных трудов межвузовской научно-практической конференции (Москва, 14 мая 2014 г.). – Москва: МГУПИ, 2014. – С.155-158  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41062?locale=ru,

    35. Shkola V.Y., Prokopenko O.V., Shcherbachenko V.O. The shifting asset base and the rise of the new economy // Предприемачество. – 2014 (година ІІ). – № 1–2. – С. 6–11.

1. Домашенко М.Д. Організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. № 2. – С. 159–167.

    2. Домашенко М.Д., Школа В.Ю. Формирование конкурентной стратегии предприятия на мировом рынке // М.Д. Домашенко, В.Ю. Школа // Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов: ма-териалы и доклады IVмежд. науч. конф. (Самара 4-5 апреля 2013 г.): в 2 ч / под общ. ред. А.Н. Сорочайкина. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2012. – Ч. 1. – 298-307.

    3. Zamora O., Parlinska A. Comprehensive Overview Of The Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation/ Academic Journal “Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”. – 2013. – Vol. 12, Issue 4 – P. 93.

    4. Михайлова Л.І. Економічний вимір транскордонного розвитку Єврорегіону «Ярославна» (Сумська область України – Курська область Російської Федерації)/ Л.І. Михайлова, О.М. Замора //Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч. тр. / Донец. нац. ун-т; Хоз. акад. им. Д.А. Ценова. – Албена-Донецк: ДонНУ, 2013. – с. 265-269.

    5. Замора О.М. Проблеми державної регіональної політики в сфері  активізації транскордонного співробітництва  // Теорія та практика державного управління : зб.наук.пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – Вип. (1)40. – С. 494-501.

    6. 3)Михайлова Л.І. Економічний вимір транскордонного розвитку Єврорегіону «Ярославна» (Сумська область України – Курська область Російської Федерації)/ Л.І. Михайлова, О.М. Замора //Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч. тр. / Донец. нац. ун-т; Хоз. акад. им. Д.А. Ценова. – Албена-Донецк: ДонНУ, 2013. – с. 265-269.

    7. Макаренко М.І. Ліквідність банківської системи: структура та чинники формування в Україні // М.І. Макаренко, Є.Є. Дмитрієв // Інноваційна економіка № 2, 2013 [40]. – 253-259.

    8. Makarenko M.I. Analysis of the effectiveness of the currency policy as a factor of financial stability in Ukraine / M.I.  Makarenko, T.O. Marynysh // Nauka I Studia. – 2013. – N 19 (87). – p. 94 – 100.

    9. Петрушенко Ю. М. Аксіологічні основи конкурентоспроможності національної економіки. Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. 2013. Вип. 28. Т. 1. 360–368 с.

    10. Petrushenko Y., Grazhevska N., Kostyuchenko N. Impact of social capital characteristics on the effectiveness of community-based approach to local development. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: економіка. 2013. № 11 (152). С. 34–39.

    11. Петрушенко Ю. Н., Костюченко Н. М. Исследование влияния программ, предполагающих экономическую кооперацию, на социальний капитал местных сообществ. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економіка. 2013. № 3 (45). С. 167–174.

    12. Петрушенко Ю. Н., Дудкин О. В.. Социальная ответственность как фактор устойчивого развития предприятия: теория и украинская специфика. Международный журнал устойчивого развития  (Варна, Болгария). 2013.  №  12 С. 102-107.

    13. Plastun, O. Force-Majeure Events And Financial Market’s Behavior / O. Plastun, V. Plastun // Socioekonomicke a humanitni studie. – 2013. – No 2, vol. 3. – pp. 43-59

    14. Пластун, О. Л. Фундаментальний аналіз біржових цін: аргументи “за” і “проти” [Текст]. – // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – №1. – С. 109-112 (0.5 друк. арк.).

    15. Кравчук Г.В., Шевчук В.І., Пластун О.Л. Боротьба з інформаційною асиметрією як важлива складова забезпечення фінансової безпеки / Г.В. Кравчук, В.І. Шевчук, О.Л.Пластун // Вісник Чернігівського національного технологічного Університету. – №1. – 2013. – С. 213-220 (0,5 особисто 0,2)

    16. Пластун, А.Л. Ценовой антипузырь на фондовом рынке Украины / А.Л. Пластун // Вестник Витебского государственного технологического университета . ─ 2013. ─ № 25. ─ С. 146-151 (0,4)

    17. Пластун О.Л. Роль біржової інформації в оцінці рівня інформаційної асиметрії / О.Л. Пластун // Вісник Університету банківської справи Національного банку України: збірник наукових праць. – №2 (17). – 2013. – С. 102-107 (0.45 друк. арк.).

    18. Пластун О.Л. Проблеми біржової діяльності в Україні та варіанти їх вирішення / О.Л. Пластун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Вип. 37. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2013. – С.134-140. (0.74)

    19. Пластун О.Л. Аналіз і оцінка ролі біржової діяльності в світовій фінансово-економічній системі / О.Л. Пластун // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол. : відп. Ред.. В.С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 1 (99). – С. 61-69 (0.42 друк. арк.).

    20. Пластун О.Л. Цінові бульбашки та анти-бульбашки: технологія виявлення та правила торгівлі з невірно оціненими активами // Вісник Національного банку України. – №8. – 2013. – С.44-59. (0.9, особисто 0.9)

    21. Кравчук Г.В., Пластун О.Л. Роль і місце моральних ризиків та несприятливого відбору у фінансовій безпеці / Г.В. Кравчук, О.Л.Пластун // Економічний форум. – №1. – 2013. – С. 322-328

    22. Таранюк Л.М. Комплексна оцінка альтернативних програм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств за видами економічного ризику / Л.М.Таранюк // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2013. – №4. – С. 76-84 

    23. Khomutenko Lyudmila Аnalysis of tendencies of the transnational corporations development in Ukraine/ Lyudmila Khomutenko, Yuliya Chalaya // International Journal of Sustainable Development –  vol. 15 – february 2014 – Bulgarian – 132 р. – р. 61-69.   

    24. Хомутенко Л. І.Напрями покращення механізмів міжнародного лізингу в Україні / Л.І.Хомутенко, К.А.Мохаммад // Бізнес Інформ. – 2014. – №5. – C. 337–341. (Index Copernicus)

    25. Хомутенко Л.І. Вплив глобалізаційних процесів на ринок банківських послуг України /Л.І.Хомутенко// Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи» // ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми, 2014. – Вип. 38. – 409 с. – С. 270-286.

    26. Таранюк Л.М. Розвиток фінансового механізму взаємодії промислових під-приємств з банківськими структурами в процесі реінжинірингу бізнес-процесів виробничої сфери / Л.М.Таранюк // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга»,  2013. – №1. – С. 124-133

    27. Школа В.Ю. Роль лізингу у системі забезпечення інноваційного розвитку підприємства / Школа В.Ю., Прокопенко О.В., Касьяненко В.О. // Вісник Сумського національного аграрного університету: Сер. “Економіка та менеджмент”. – 2013. – № 6(57). – С.57-61  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42465

    28. Школа В.Ю. Прогнозування життєвого циклу інновацій у системі управління еколого-економічною безпекою підприємства / Школа В.Ю., Кислий В.М. // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 3. – С. 49-59

    29. Школа В.Ю. Методология эколого-экономической диагностики и прогнозирования жизненного и кастомизационного циклов инновации / Школа В.Ю., Касьяненко Т.В. // Основы экономики, управления и права. – 2013. – № 3 (9). – С. 89–94. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42445

    30. Школа В.Ю. Управление интеллектуальным капиталом предприятия машиностроительной отрасли / Школа В.Ю., Щербаченко В.А. // Основы экономики, управления и права. – 2013. – № 4 (10). – С. 87-91. (http://cyberleninka.ru/journal/n/osnovy-ekonomiki-upravleniya-i-prava) http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42466

    31. Школа В.Ю. Менеджмент инноваций в системе обращения с нефтеотходами / Школа В.Ю., Прокопенко О.В. // Вестник Международного института экономики и права. – 2013. – № 2(11). – С. 39-48.  

    32. Школа В.Ю. Государственное регулирование экологизации инновационного развития / Школа В.Ю., Прокопенко О.В. // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Материалы XVI-й Международной научно-практической конференции (30 ноября 2012 г., РИУП, г. Рязань). – Рязань, РИУП, 2013. – С. 10-13. 

    33. Школа В.Ю., Щербаченко В.А. Управление интеллектуальным капиталом на разных уровнях // Международная научно-практическая конференция «Совершенствование менеджмента организации»: сборник материалов конференции (Москва, 15 мая 2013 г.) – Москва: МГУПИ, 2013. – С. 297-300 – 316 с. 

    34. Школа В.Ю. Формирование конкурентной стратегии предприятия на мировом рынке / Школа В.Ю., Домашенко М.Д. // Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов: материалы и доклады IV межд. науч. конф. (Самара, 4–5 апреля 2013 г.): в 2 ч. / под общ. ред. А.Н. Сорочайкина. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2013. – Ч. 1. – С. 298-307.  

    35. Школа В.Ю. Оценка экологичности инновационных бизнес-проектов / Школа В.Ю,. Прокопенко О.В., Клименко О.В. // Проблема современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст: сб.науч. статей в 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалі; редкол.: В.С. Фатеев (гл.ред.), Д.В. Примшиц (зам. гл. ред.), [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2013. – С. 216-222.  

    36. Школа В.Ю. Эколого-экономическая оценка инновационного бизнес-проекта / Школа В.Ю, Прокопенко О.В., Клименко О.В. // Наука и образование ХХI века: Материалы VII-й Международной научно-практической конференции (25 октября 2013 г., СТИ, г. Рязань) / Под общей ред. проф. А.Г. Ширяева; А.В. Барановский. – Рязань, СТИ, 2013. – С. 64-68  

    37. Школа В.Ю. Эколого-экономическая диагностика инновационных бизнес-проектов / Школа В.Ю., Прокопенко О.В., Клименко О.В. // Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании: материалы III Международной научно-практической конференции,. 12 апреля 2013 г. / под ред. В.И. Ресина. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2013. – С. 116-123. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42429

    38. Школа В.Ю. Управление развитием системы вторичной переработки нефтеотходов в России и Украине / Школа В.Ю., Прокопенко О.В. // XXI век: Россия и мир в условиях кардинально меняющегося общества : материалы международной научно-практической конференции (Москва, 15–17 апреля 2013 г.) : В 9 ч. Ч. 7 / Международный институт экономики и права ; под общ. ред. Ф.Л. Шарова. – М. : МИЭП, 2013. – С. 155-165.  

    39. Школа В.Ю. Роль міжнародного трансферту високих технологій в процесі формування інноваційної екосистеми / Школа В.Ю., Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. // Актуальные вопросы и организационно-правовые основы международного сотрудничества в сфере высоких технологий: Материалы VІІІ Международной научно-практической конференции (5 грудня 2013 р.) – К.: ГП «Укртехинформ», 2013. – С.121–129. 

    40. Школа В.Ю. Становление и развитие экономики знаний / Школа В.Ю., Прокопенко О.В., Щербаченко В.О. // Сборник трудов международной научно-практической конференции «Современные проблемы социально-экономического развития и информатизации: новые вызовы и перспективы»  

    41. Ярова І.  Логістичні механізми управління виробництвом у сфері лісо- господарювання. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». –2013. – Вип. 8 (53). – С.117–125.

1. Домашенко М. Д. Стратегии управления экономической безопасностью внешнеэкономической деятельности предприятий машиностроения [Електронний ресурс] / М. Д. Домашенко, О. В. Клименко // Ефективна економіка. – 2012. – № 3. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1043.

    2. Котенко О. О. Адекватність капіталу в системі антикризового управління банками України / О. О. Котенко // Проблеми і перспективи розвитку ба-нківської системи України : збірник наукових праць : Вип. 36 / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Наці-онального банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – С. 200–207.

    3. Котенко О. О. Управління адекватністю банківського капіталу в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи / О. О. Котенко // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний еко-номічний університет. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2012. – Вип. 11. – Ч. 1. – С. 374–376.

    4. Макаренко М.І. Посткризова реінкарнація ринку банківських послуг [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2012. – № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

    5. Макаренко М.І. Інфляційне таргетування і макроекономічна динаміка: посткризовий аналіз // Актуальні проблеми економіки № 11 (137), 2012. – С. 73-79.

    6. Макаренко М.І. Реструктуризація механізму грошово-кредитної політики в контексті посткризової модернізації глобального управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. Вип. 110. Ч. I (у двох ч.). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2012. – С. 22-24.

    7. Макаренко М.І. Грошово-кредитна політика на тлі глобальної циклічності: уроки останньої кризи // Фінанси України:глобальні та національні імперативи розвитку: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: «Інновація», 2012. – С.143-158.

    8. Петрушенко Ю. М. Вплив міжнародного проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на соціально-економічні показники життєдіяльності сільських громад Сумської області. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: економіка та менеджмент. 2012. № 8 (53). С. 200–204.

    9. Петрушенко Ю. Н. Социальная ответственность бизнеса как характеристика эффективности предпринимательской культуры національного хозяйства. Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского Пограничья, 2012. №3-4. С. 340-364  (База данных: EBSKO-CEEAS (Central and European Academic Source) и Indexed in the MLA Internatoinal Bibliography).

    10. Петрушенко Ю. Н. Социокультурные ценности хозяйственной деятельности в условиях рыночной трансформации общественных отношений: опыт экономической аксиологии в Украине. Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского Пограничья. 2012. №1-2. С. 146-162  (База данных: EBSKO-CEEAS (Central and European Academic Source) и Indexed in the MLA Internatoinal Bibliography).

    11. Петрушенко Ю. М., Швирков О.І., Кузнєцова Т.В. Ціна ідеології та PR. Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць. Одеса: Астропринт, 2012. Вип. 14: Реклама та PR в сучасному світі. С. 159-166.

    12. Петрушенко Ю. М., Костюченко Н. М., Ковальов Б. Л. Сталий спосіб життя як передумова сталого розвитку громад. Ефективна економіка. 2012. № 3. [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1034 

    13. Петрушенко Ю. Н., Т.В. Кузнєцова. Индивидуализм vs коллективизм в ценностной культуре украинцев: этнометрические исследования социальной памяти общества. „Interstitio. East European Review of Historical and Cultural Anthropology”. 2012, vol. IV, nr. 1-2, Institute of Social History, Moldova State University, Chișinău, p. 117-124.

    14. Кравчук Г.В., Пластун О.Л., Дубина М.В. Інформаційна асиметрія в фінансовій сфері як сучасна загроза фінансовій безпеці держави / Г.В. Кравчук, О.Л.Пластун, М.В. Дубина // Науковий вісник ЧДІЕУ. – №4 (16). – 2012. – С. 178-185 

    15. Пластун О.Л. Методи боротьби з інформаційною асиметрією / О.Л.Пластун // Вісник Української академії банківської справи. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2012. – № 2(33). – С.88-92. 

    16. Пластун О.Л. Удосконалення діяльності рейтингових агентств на основі врахування біржової інформації / О.Л. Пластун // Фінанси України. – №7 (200) – 2012 – С.108-118.

    17. Пластун О.Л. Біржові бульбашки: сутність, ключові характеристики, особливості виявлення // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Вип. 35. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2012. – С.195-211. 

    18. Пластун О.Л., Дудкін О.В. Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні / О.Л. Пластун, О.В. Дудкін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – №3 – 2012. – С.191-198.

    19. Пластун О.Л. Оцінка реакції біржових ринків на форс-мажорні ситуації / О.Л. Пластун // Вісник Національного банку України. – №10. – 2012. – С.52-65. 

    20. Козьменко С. М. Світові рейтинги та їх роль у формуванні фінансового потенціалу території / С. М. Козьменко, В. Г. Боронос, О. Л. Пластун // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2012. – № 22. – С. 215–221.

    21. Kozmenko, S. The development of inter-budgetary relations on basis of assessment of regions financial potential [Текст] / S. Kozmenko, V. Boronos, A. Plastun // Економіст. – 2012. – № 5 (307). – С. 16-20

    22. Kozmenko, S. The development of inter-budgetary relations on basis of assessment of regions financial potential [Текст] / S. Kozmenko, V. Boronos, A. Plastun // Економіст. – 2012. – № 5 (307). – С. 16-20

    23. Таранюк Л.Н.   Мониторинг подготовительной стадии внедрения проекта реинжиниринга промышленного пред-приятия  / Л.Н.Таранюк, С.Л. Смирнова, С.В.Похилько  // Известия Юго-Западного государственного университета. – Курск: ЮЗГУ. – 2012. – № 5(44) . – С.102-106

    24. Таранюк Л.М. Організація бізнес-процесів при проведенні реінжинірингу на промисловому підприємстві / Л.М.Таранюк // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». –Донецьк: ДонДУУ, 2012. – Т.13. – Вип. 247. – С.104-111 

    25. Мельник Л.Г. Сутність та природа бізнес-процесів при реалізації реінжинірингу на промислових підприємствах / Л.Г.Мельник, Л.М.Таранюк// Бізнес-інформ. – Харків: Меркурій,  2012. – №10 – С.88-92 

    26. Таранюк Л.М. Класифікаційний апарат бізнес-процесу як об’єкту кластерізації реінжинірингу на промислових підприємствах / Л.М.Таранюк // Збірник наукових праць «Економічні науки» Луцького національного технічного університету. – Луцьк: ЛНТУ,  2012. – №9 (24) –Ч.2 – С. 145-158 

    27. Хомутенко Л.І. Світовий досвід упровадження антикризових заходів у протидії наслідкам фінансової кризи / Л.І. Хомутенко, Я.В. Хомутенко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України: Збірник наукових праць. – Київ: «Університет банківської справи Національного банку України», 2012. – Вип. 3 (15). – C. 49-54.

    28. Khomutenko L. World experience of implemeting recapitalization programsin financial institutions during global financial crisis / L. Khomutenko, Y. Khomutenko //  Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 травня 2012 р.): у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – Т. 2. –  C. 195-196.

    29. Хомутенко Л.І. Теоретичні засади дослідження кризових явищ і їх виникнення в умовах фінансової глобалізації / Л.І.Хомутенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – Вип. 34. – C. 310-319.

    30. Школа В., Касьяненко Т. Управление инновационным развитием предприятий на основе эффективности его направлений и вариантов // Устойчивое развитие. – 2012. – выпуск 3 – апрель 2012. – С. 136-141.

    31. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Научные подходы к прогнозированию миграционных процессов // Основы экономики, управления и права. – 2012. – № 4 (4). – С.18-23. 

    32. Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Использование инструментов Интернет-маркетинга компаниями в современных условиях // Экономика и управление: современное положение: материалы IV международной молодежной научной конференций (Самара, 22-23 ноября 2012 г.) / под общ. ред. А.Н. Сорочайкина. – Самара: Издательство «Глагол», 2012. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Економічні основи макроекономічного регулювання екологічно спрямованого інноваційного розвитку // Регіональний збірник наукових праць «Прометей». – 2012. – № 2 (38). – С. 106-109. 

    33. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Макроекономічне регулювання екологізації інноваційного розвитку регіону // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 3. – С. 26-31.

    34. Прокопенко О.В. Научные подходы к прогнозированию миграционных процессов / О.В. Прокопенко, В.Ю Школа, В.А. Щербаченко // Основы экономики, управления и права. Периодический всероссийский научный журнал, 2012. – №4 (4) – С. 18-23.

1. Котенко О. О. Перспективи формування ресурсної бази українськими ко-мерційними банками під впливом світової організації торгівлі / О. О. Ко-тенко // Демократичне врядування [Електронний ресурс] // Науковий віс-ник – 2011. – Вип. 8. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/ visnik8/fail/Kotenko.pdf.

    2. Котенко О. О. Формування ресурсної бази українських банків під впли-вом процесів міжнародного руху капіталу / О. О. Котенко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний уні-верситет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видав-ничо-поліграфіч¬ний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2011. – Вип. 9. – Частина 3. – С. 153–155.

    3. Лєонов С. В. Інноваційний пакет послуг як інструмент антикризового уп-равління банківськими установами України / С. В. Лєонов, О. О. Котенко // Вісник СумДУ. Економічні науки. – 2011. – № 1. – С. 174–179.

    4. Макаренко М.І. Дослідження інфляційних чинників в Україні / М.І. Макаренко, К.М. Жулінська // Банківська справа.-2011. – № 3. – С. 3-10.

    5. Петрушенко Ю. Н., Мазманишвили А. С., Бондарь А. В. Математическое моделирование процессов финансовой устойчивости предприятия в условиях рисков международного рынка. Вісник Сумського державного університету. Серія: економіка. 2011. № 2. С. 116–122.

    6. Пластун О.Л. Ринкова волатильність як один з індикаторів виникнення кризи // Вісник Національного банку України. – №9. – 2011. – С.16-26. (0.5, особисто 0.5)

    7. Пластун О.Л. Деркач О.М. Організаційні основи забезпечення банківської безпеки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Вип. 31. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2011. – С.226-237. (0.5, особисто 0.4)

    8. Таранюк Л.М. Організаційні засади проведення реінжинірингу бізнес-процесів підприємств / Л.М.Таранюк, О.М.Запорожченко // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга»,  2011. – №4. – Т.(50) – С.122-131

    9. Таранюк Л.М. Методологія реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств /Л.М.Таранюк // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга»,  2011. – №1.Т (50) – С. 111-119 

    10. Хомутенко Л.І. Світовий досвід і українські реалії застосування програм рекапіталізації фінансових установ в умовах світової фінансової кризи / Л.І. Хомутенко, Я.В. Хомутенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – 2011. – № 961.- C. 121-128. 

    11. Хомутенко Л.І. Складові глобального фінансового середовища та чинники його розвитку [Електронний ресурс] / Л.І.Хомутенко,Т.П. Гончаренко // Проблеми системного підходу в економіці. Національний авіаційний університет МОН України. – 2011. – №2 – Режим доступу: http// www. nbuv.gov.ua/ e-jurnals/ PSPE/ 2011_2 /Khomutenko_211.htm.

    12. Хомутенко Л.І. Польща в умовах світової фінансової кризи: успішне протистояння / Л.І.Хомутенко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (26–27 травня 2011 р.): у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – Т. 2. –  C. 93-95.

1. Костюченко Н.Н. О современном мировом кризисе, его причинах и проявлении в Украине / Н.Н. Костюченко, Т.И. Иванова, А.Н. Гусева // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємництва та організація виробництва. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2010. – № 3. — С. 72-78. 

    2. Васильєва Т. А. Тимчасові адміністрації як інструмент антикризового управління банківською системою України / Т. А. Васильєва, О. О. Коте-нко // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3. – Том 2. – С. 26–31. 

    3. Макаренко М.І. Апробація інфляційного таргетування в умовах кризи // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3. – Т.3. – С.13-17.

    4. Макаренко М.І. Макроекономічна волатильність у країнах ОЧЕС // Вісник Дніпропетровського університету.– Серія:  Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Вип.2. – 2010. – №10/2. – Т.18. – С. 53-58.

    5. Макаренко М.І. Міжканальні взаємозв’язки у передавальному механізмі грошово-кредитної політики та прибутковість капіталу // М.І. Макаренко, Т.В. Щербина // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 17. – С.31 -35. 

    6. Petrushenko Y., Kostyuchenko N.M. Institutional decisions in the field of Environmental Policy. Towards a Green Economy: Young Researchers Perspective. Published by: Nakladatelstvi a vydavatelstvi litomyslskeho seminare – Litomysl Seminar Publishing, Prague, 2010. 255 р. Р. 99-107

    7. Петрушенко Ю. М. Аналіз взаємозв’язку між культурними та економічними показниками розвитку: соцієтальний підхід. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип. Проблеми сучасної економіки та інституційна теорія. Київ:  КНЕУ, 2010. С. 55–69.

    8. Петрушенко Ю. М. Крос-культурні аспекти підвищення ефективності міжнародного бізнесу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2009. № 2. С. 135–140.

    9. Пластун О.Л., Болгар Т.М. Принципові підходи до оцінки моральних ризиків банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Вип. 28. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. – С.124-129. 

    10. Таранюк Л.М. Моделювання реінжинірингу бізнес-процесів промислових під-приємств / Л.М.Таранюк // Економіка розвитку. –Харків: ХНЕУ, 2010 –№4. –  С. 85-87.

11. Таранюк Л.М. Практичні засади впровадження реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства / Л.М.Таранюк//Економіка Криму. – Сімферопіль: ТНУ,  2010 –  № 4 (33). – С. 147-152 

12. Таранюк Л.М. Методика стратегічного аналізу при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства / Л.М.Таранюк// Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга»,  2010. – №4 Т.(50). –С. 120 -126   

13. Таранюк Л.Н. Зарубежный опыт реализации процесоориентированного управления бизнес-процессами на предприятиях / Л.Н.Таранюк, П.В.Гриценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький: ХНУ, 2010. –Т.1 – С. 219-223

14. Таранюк Л.М. Аналіз виявлення та систематизації ризиків реінжинірингових заходів на підприємстві / Л.М.Таранюк, П.В.Гриценко, Д.С.Полов’ян // Економічний простір.  – Дніпропетровськ, ПДАБА, – 2010. – №3. – С.287-292

15. Таранюк Л.М. Еколого-економічні аспекти формування стратегії енергозбереження в Україні / Л.М.Таранюк, А.І.Шаповал  // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Серія «Економічні науки». Випуск 99. –Харків: ХНТУСГ, 2010. – С. 305-312

1. Костюченко Н.М. Особливості формування інституційної моделі екологічно сталого розвитку: міжнародний аспект / Н.М. Костюченко, М.В. Брюханов, В.В. Лапшин // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т.2.- № 3. – С. 150-156.

    2. Макаренко М.І. Запровадження Базеля ІІ в Україні та відповідні зміни в управлінні валютними ризиками для вітчизняних банків / М.І. Макаренко, Т.О. Маринич // Вісник СумДУ. Економіка. – 2009. – № 1. – С.184-188

    3. Макаренко М.І. Внутрішня цінова конкурентоспроможність продукції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: Вега-Принт, 2009. – С.205-208.

    4. Петрушенко Ю. М., Дудкін О. В., Іванова Т. І. Міжнародні тенденції соціалізації діяльності підприємств. Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємництва та організація виробництва. Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. № 3. Т. 2. 268–275 с.

    5. Петрушенко Ю. М., Садовий В. О. , Тарасенко С. В. Міжнародний досвід формування ринку екологобезпечних товарів та послуг. Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємництва та організація виробництва. Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. № 4. Т. 2. 136–141 с.

    6. Петрушенко Ю. М. Вплив дистанції культур на розвиток міжнародних економічних відносин. Економічна теорія. 2009. № 2. С. 85–95.

    7. Домбровський В.С., Пластун О.Л. Фаза життєвого циклу підприємства як важливе джерело інформації при попередженні криз // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 26. – Суми: УАБС НБУ, 2009. – С. 43-50 (0.4, особисто 0.2)

    8. Таранюк Л.М. Науково-понятійний апарат реінжинірингу бізнес-процесів          підприємства / Л.М.Таранюк// Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга»,  2009. – №4. – Т.1 (43) – С. 97 – 104

    9. Мельник Л.Г.  Система оцінювання вартості реінжинірингових заходів з використанням нейромережних технологій на підприємстві / Л.Г.Мельник, Л.М.Таранюк // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга»,  2009. – №3. – С. 94-101

    10. Таранюк Л.М. Оцінка економічної ефективності проведення реінжинірингу бізнес-процесів на     підприємстві / Л.М.Таранюк// Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – Суми: Вид-во «СумДУ», 2009. – №2. –С. 168- 177

    11. Таранюк Л.М. Развитие финансово-кредитного механизма банка в процессе реинжиниринга его деятельности / Л.М.Таранюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Серія «Економічні науки». – Харків: Видавництво «ХНТУСГ», 2009. – Вип. 85. – С. 358-365    

    12. Таранюк Л.М. Экономический инструментарий реинжиниринговых мероприятий как элемент процессоориентированной системы управления / Л.М.Таранюк // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга»,  2009. – №1. – С. 120-129  

1. Петрушенко Ю. М., Данько Ю. І. Роль крос-культурної взаємодії в інтеграційних прагненнях держави. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: економіка. 2008. № 8/2 (32). С. 82–87.

    2. Петрушенко Ю. М., Кугук І. О. Економічні проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні. Управління економікою рекреаційних територій, галузей і підприємств. Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. Донецьк, 2008. 147–158 с.

    3. Домбровський В.С., Пластун О.Л. Аналіз доцільності створення в Україні мегарегулятора ринку фінансових послуг // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2008. – №2. – С. 129-133 

    4. Таранюк Л.М. Особенности проведения реинжиниринга на промышленном предприятии / Л.М.Таранюк, К.В.Таранюк // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга»,   2008. – №2. – С. 143 – 150 

    5. Таранюк Л.М. Реінжиніринг бізнес-процесів та особливості управління ризиками при його проведенні / Л.М.Таранюк, С.В.Антонюк, І.А.Вакуленко // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – Суми: Видавництво «СумДУ», 2008. – №2. – С.85-94 

    6. Таранюк Л.М. Фундаментальные основы реинжиниринга бизнес-процессов / Л.М.Таранюк, П.В.Гриценко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – Вип.12/2 (34) – С. 19-29

    7. Таранюк Л.М. Особливості визначення ефективності використання ресурсів на підприємстві в умовах перехідної економіки  / Л.М.Таранюк, А.І.Шаповал // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. –№3(2). – С. 123 – 131

    8. Таранюк Л.М. Управление рисками проектов реструктуризации в контексте оптимизации результатов деятельности предприятия / Л.М.Таранюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – Вип.7/2 (30) – С. 61-66

    9. Таранюк Л.М. Методические подходы моделирования бизнес-процессов при проведении реинжиниринга / Л.М.Таранюк, П.В.Гриценко // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах. – Запоріжжя: «ЗНТУ», 2008. – Т.2. –С.103 – 106

    10. Петрушенко Ю. М., Голець Т. А. Когнітивна концепція крос-культурного менеджменту. Вісник Сумського державного університету. Серія: економіка. Суми, 2008. № 1. С. 106–111. 

    11. Макаренко М.І. Процентна політика Національного банку України в контексті глобалізаційних викликів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція (Збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Редкол.: Відп. ред. Є.І.Бойко. – Львів, 2008. – Вип. 1 (69) .- С.287-292. 

    12. Макаренко М.І. Структурні зрушення в системі інфляційних ризиків української економіки // Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 6 (84).- С.96-102. 

1. Пластун О.Л. Державне регулювання фінансової безпеки суб’єктів підприємництва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 21. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С. 309-313.

    2. Пластун О.Л. Система фінансової безпеки суб’єктів підприємництва // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2007. – № 1. – С. 100-107.

    3. Пластун О.Л. Якісні методи діагностики в системі фінансової безпеки суб’єктів підприємництва // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – № 1 (22). – С. 40-44, 

    4. Makarenko M. The anti-money laundering activities of the central banks of Australia and Ukraine / Van der Zahn, M., Makarenko, M.I., Tower, G., (…), Brown, A.M., Kostyuk, H. // Journal of Money Laundering Control. – 2007. – Vol. 10. – P. 116-133.

    5. Макаренко М.І. Глобалізаційні ризики для монетарної сфери України // Стратегія соціально-економічного розвитку України та пріоритети грошово-кредитної політики: Матеріали науково-практичної конференції.- К.: НБУ,  2007.- С.154-160.

1. Пластун О.Л. Фінансова безпека господарських суб’єктів як ефективний засіб попередження банкрутства // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. – № 2 (21). – С. 57-60.

    2. Москаленко В.П., Пластун О.Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа діагностики його банкрутства // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 6. – С. 180-192.

    3. Москаленко В.П., Пластун А.Л. Развитие социальной сферы предприятия и роль банковского финансирования // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 17. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 22-31.

    4. Пластун О.Л. Ключові напрямки розвитку системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва // Механізм регулювання економіки. – 2006. – № 4. – С. 206-214.

    5. Таранюк Л.М. Особенности проведения реструктуризации предприятий угольной отрасли на региональном уровне  / Л.М.Таранюк// Механізм  регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.– № 2. – С. 139-143. 

    6. Макаренко М.І. Зближення монетарних стратегій центральних банків як прояв фінансової глобалізації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. Т.18. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 13-19. 

    7. Макаренко М.І., Дудченко В.Ю. Сутнісно-структурна визначеність механізму регулювання державного боргу // Вісник СумДУ. – Сер. Економіка. – 2006. – № 7(91). – С. 68-75. 

    8. Макаренко М.І. Ресурсна база банківського кредитування в умовах споживчої моделі економічного зростання // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір (Зб. наук. праць):У 2-х ч. / НАН України.Інститут регіональних досліджень; Редкол.; Відп. ред. акад НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2006. – Вип. 3(LIX).– Ч.1. – С. 103-108. 

    9. Макаренко М.І. Макроекономічні чинники міжбанківської конкуренції на грошово-кредитному ринку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. Т.16.– Суми: УАБС НБУ, 2006.– С.13-19. 

    10. Макаренко М.І., Савченко Т.Г. Трансфертне ціноутворення: концептуальні засади та значення для банківських Установ // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4(58). – С. 44-51.

1. Москаленко В.П., Пластун О.Л. Фінансово-економічна самостійність підприємства як фактор уникнення банкрутства // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2005. – № 2(19). – С. 111-124.

    2. Пластун О.Л. Аналіз кількісних методик прогнозування банкрутства підприємства та обґрунтування необхідності розробки сучасних вітчизняних аналогів // Вісник Української академії банківської справи. – 2005. – № 2 (19). – С. 101-107.

    3. Пластун А.Л. Определение сущности понятия “банкротство” в современной научной литературе // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – № 2 (32). – С. 256-262.

    4. Пластун О.Л. Основи побудови фінансово-економічного механізму попередження банкрутства підприємства // Механізм регулювання економіки. – 2005. – № 4. – С. 280-289.

    5. Макаренко М.І., Осецький В.Л. Динаміка науково-інноваційної діяльності і структурні зміни // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. Вип.6. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – С. 19-26.

    6. Макаренко М.І. Удосконалення практики визначення та застосування показника інфляції в монетарній політиці // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. Т.12.- Суми:ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС НБУ, 2005.– С.16-24. 

    7. Дегтяренко О.Г. Обоснование методики оценки экономических последствий реструктуризации, основанной на динамике уровня использования комплексного экономического потенциала предприятия  / О.Г.Дегтяренко, Л.М.Таранюк // Механізм  регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська   книга»,  – 2005. –  № 3. – С.127-135

2004

    1. Закоморний С.М. Основні  завдання системи регулювання національної економіки при реструктуризації підприємств / С.М.Закоморний, Л.М. Таранюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – Суми: Видавництво «Козацький Вал», 2004.– №3–4.– С.52-56.

    2. Таранюк Л.Н. Бенчмаркинговое исследование  реструктуризации /  трансформации украинских компаний / Л.Н.Таранюк // Механізм  регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. –  № 2. – С. 99-106

    3. Таранюк Л.М. Концептуальные положения процесса реструктуризации промышленных предприятий / Л.М.Таранюк // Механізм  регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – № 1. – С. 100-104

    4. Таранюк Л.Н. Планирование реструктуризации бизнеса  / Л.Н.Таранюк // Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України». – Суми: ВВП  «Мрія-1» ЛТД. 2004. –  Том 10. – С. 351-359. 

    5. Макаренко М.І. Проблеми монетарної підтримки економічного зростання // Вісник Київського Нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. – Економіка. – 2004. – № 70. – С. 27-29. 

    6. Макаренко М.І. Підходи до розробки стратегії інноваційного розвитку економіки України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. Т.10.–Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС, 2004.- С.107-111.

2003

    1. Макаренко М.І., Дадашев Б.А. Ціни на зерно та збалансованість зернового ринку // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 112-116. 

    2. Макаренко М.І. Забезпечення цінової стабільності Європейським центральним банком // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Т. 8. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2003. – С. 121-125.

    3. Макаренко М.І. Пряме бюджетне субсидування в стимулюванні виробництва // Вестник СевГТУ. – Вып. 44: Экономика и финансы: Сб. науч. тр. Севастоп. нац. техн. ун та. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003. – С. 46-52.

    4. Таранюк Л.М. Корпоратизация и реструктуризация как две стороны реформирования предприятия / Л.М.Таранюк// Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – Суми:   Видавництво СумДУ. –  2003. – № 6 (52). – С.139-147 

    5. Таранюк Л.Н. Стратегии реструктуризации предприятий в условиях кризисной ситуации / Л.Н.Таранюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – Суми: Вид-во «Козацький Вал», 2003. – № 3,4. – С. 75-79 

    6. Литвиненко А.С. Метан угольных месторождений как альтернативный  источник топлива / А.С.Литвиненко, Л.Н.Таранюк // Энергобизнес. – Киев: «Экспрессинформ», 2003. – №21 (297) –С.42-43.

    7. Макаренко М.И., Дадашев Б.А. Сельское хозяйство Украины в тисках “ценовых ножниц” // Аграрная наука. – М., 2003. – № 2. – С. 4-5.

2002

    1. Лукьянихин В.О. Методические подходы к реструктуризации предприятий / В.О.Лукьянихин, Л.Н.Таранюк // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – № 1, 2. – С. 183-187. 

    2. Макаренко М.І. Монетаризм як елемент сучасної економічної свідомості // Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання: Зб. наук. праць. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2002. – С. 131-141. 

    3. Макаренко М.І. Раціональні очікування у сучасних моделях монетарної стабілізації цін // Вісник Української академії банківської справи. – 2002. – № 1 (12). – С. 20-24. 

    4. Макаренко М.І. Таргетування інфляції в грошово-кредитній політиці // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Т. 6. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002. – С. 38 42. 

2001

    1. Макаренко М.І. Методика визначення цінової нестабільності як загрози економічній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Вип. 26. – К.: ВПЦ “Київський університет”, Ін-т міжнар. відносин, 2001. – С. 130-134.

    2. Макаренко М.І. Макроекономічна цінова стабільність у грошово-кредитному регулюванні: зарубіжний досвід // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2001. – № 3. – С. 210-214.

    3. Макаренко М.І. Кориснісна модель ціни та її придатність для використання у регуляторному процесі // Вісник Української академії банківської справи. – 2001. – № 1 (10). – С. 3-6.

2000

    1. Карінцева О.І. Использование энергоаудита по программе энергосбережения «TACIS» на производственном предприятии ОАО «Сумыхимпром» / О.І.Карінцева,  Л.М.Таранюк // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, еконо­міка підприємства та організація виробництва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – № 3. – С. 37-42. 

    2. Макаренко М.І. Деякі аспекти забезпечення прозорості бюджетного процесу в Україні // Фінансові важелі економічного зростання України на сучасному етапі: Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту. – Вип. 1. – Ч. 1. – Чернівці, 2000. – С. 112 116. 

    3. Макаренко М.І. Рівні оптимізації цільової функції державного регулювання цін // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Харківського державного політехнічного університету. Зб. наук. праць. – Вип. 122. (Ч. 4). – Харків: ХДПУ, 2000. – С. 88-91. 

    4. Макаренко М.І. Проблеми формування прозорої системи управління державними фінансами в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Т. 3. – Суми: ВВП “Мрія 1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – С.116-123. 

    5. Макаренко М.І. Податкові чинники макроекономічної цінової стабільності // Фінанси України. – 2000. – № 9. – С. 107-114. 

    6. Макаренко М.І. Державний контроль за цінами та шляхи його вдосконалення // Вісник Української академії банківської справи. – 2000. – № 2 (9). – С. 10-14.

Макаренко М.І., Осецький В.Л. Економічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності // Вісник Української академії банківської справи. – 2000. – № 1 (8). – С. 33-35.

1999

1. Макаренко М.І. Девальваційна складова цінової нестабільності в Україні // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. Вип. 4/99. – Суми: Вид-во СумДУ, 1999. – С. 115-120.

2. Макаренко М.І. Ціни як фактор взаємодії реального і фінансового секторів економіки // Банківська справа. – 1999. – № 6. – С. 13 17. 

3. Макаренко М.І., Ковдик В.В. Банківські установи доби Російської імперії // Вісник Української академії банківської справи. – 1999.- № 2 (7). – С. 64-68. 

4. Макаренко М.І. Моделі регулювання цін на продукцію природних монополій // Ефективність реформування української економіки: Зб. наук. праць. – К.: Ін-т економіки НАН України, 1999. – С. 144 149. 

5. Макаренко М.І. Багатоплановість категорії ціни: конвергентний підхід // Вісник Української академії банківської справи. – 1999. – № 1(6). – С. 13 15. 

6. Макаренко М.І. До питання про загальний рівень цін як об’єкт монетарного впливу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Суми: Слобожанщина: Ініціатива, 1999. – С. 121-126.

1998

1. Макаренко М.І. Регулювання цін як чинник фінансової стабілізації // Фінанси України. – 1998. – № 10. – С. 33-38. 

2. Макаренко М.І. Зарубіжний досвід регулювання цін на продукцію природних монополій // Зб. наук. праць Української академії банківської справи. – У 2-х т. Т. 1. – Суми: Ініціатива, 1998. – С. 3-11

1997

1. Макаренко М.І. Теоретичні витоки синтетичної моделі ціни // Вісник Української академії банківської справи . – 1997. – № 3. – С. 3 6

1992

1. Макаренко М.И. Свободные цены и эластичность предложения // Деп. в УкрИНТЭИ 15.09.92, № 1420-У-92. – 10 с.

1989

1. Макаренко М.И. О механизме отражения потребительной стоимости в плановой цене // Рук. деп. в ИНИОН АН СССР, №37107 от 10 марта 1989г. – 19 с. 

1987

1. Мельник А.С., Макаренко М.И. Материальные стимулы в новых условиях хозяйствования // Вопросы политической экономии: Республ. межведомств. науч. сб. – Вып. 191. – Киев: Выща школа, 1987. – С. 79 83.