Монографії за тематикою кафедри та дисциплін, які викладаються

1. Макаренко М.І., Смолова Я.О. Міжнародний досвід застосування інструментарію макропруденційної політики та здійснення міжінструментальної взаємодії на забезпечення фінансової безпеки // Забезпечення стійкості фінансового сектору та управління фінансовою безпекою України на основі інформації з фінансових ринків: монографія / Пластун О. Л. (ред.). Суми : Сумський державний університет. 2020. 300 с. 

1. Petrushenko Y. Knowledge Society: The Evolution of the Concept in the Context of Achieving Sustainable Development Goals. Quality Education, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, Goal №4, Springer Nature, Switzerland AG 2019.  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-69902-8_40-1.

    2. The strategy of the intercultural development of the city 2020-2025 /Team leader Petrushenko Yu. – Sumy, 2019. – 108 pages.

    3. Домашенко М.Д., Котенко О.О., Котенко Ю.Л., Троян М.Ю. Практичні аспекти формування спеціалізова-ного інвестиційного фонду (буфера) для забезпечення енергоефективності інноваційних підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність // Тестування та оцінювання комерційних перспектив товарних інновацій: монографія / за заг. ред. канд. екон. наук Є. І. Нагорного. – Суми : Триторія, 2019. – 355 с.; с. 234-245.

    4. Таранюк Л.М. Фінансово-економічні аспекти управління бізнес-процесів підприємств на міжнародному рівні: проектне забезпечення / Л.М. Таранюк / Тестування та оцінювання комерційних перспектив товарних інновацій: монографія / за заг. ред. канд. екон. наук Є. І. Нагорного. – Суми: Триторія, 2019. – с.245-253.

    5. Таранюк Л.М. Інституційні аспекти оцінювання логістичного потенціалу країн основних агровиробників світу в системі їхнього інноваційного розвитку.  / Л.М.Таранюк, К.В.Таранюк / Державне стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : монографія / за загальною ред. канд. екон. наук, доцента Л. С. Захаркіної. Суми : Сумський державний університет, 2019. С. 68-76.

    6. Таraniuk L. Logistic management of agricultural enterprises of Chine in the system of food safety /L. Taraniuk, H. Qui / Security of the XXI century:  national and geopolitical aspects : [monograph] / in edition I.Markina. – Prague. 2019–Nemoros s.r.o. – Czech Republic. – P. 243 -248.

    7. Троян М.Ю., Домашенко М.Д. Котенко О.О. Розроблення механізму державного стимулювання інноваційних процесів на прикладі енергоефективних технологій  у контексті державного економічного убезпечення // Державне стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : монографія / за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л. С. Захаркіної. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – С. 130-142.

    8. Kostyuchenko N. Social Responsibility for Sustainable Development Goals / N. Kostyuchenko, D. Smolennikov // Reducing Inequalities Towards Sustainable Development Goals: Multilevel Approach. River Publishers, Gistrup. 2019. P. 205-221.

    9. Kostyuchenko N. Social, environmental and economic effects of the implementation of the CSER mechanism at the national level / N. Kostyuchenko, D. Smolennikov // Corporate social and environmental responsibility of business and national economy competitiveness: in search of interaction. Szczecin: Centre of Sociological Research, 2019. P. 93-103.

    10. Dyadyura K., Prokopenko O., Shkola V. Synergetic approach to quality management as the basis for company’s international competitiveness // Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine ; Edited by: Khudolei Veronika, Ponomarenko Tetiana. – Prague: OKTAN PRINT s.r.o., ISBN 978-80-907267-8-9, 2019. – P. 46-64. 

    11. Школа В.Ю., Касьяненко Т.В., Щербаченко В.О. Обґрунтування варіантів інноваційного розвитку національного енергетичного сектору // Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Україні: проблеми управління : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. М. Сотник. Суми: Університетська книга, 2019. – С. 153-166 – 247 с. 

    12. Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Теоретико-методичні засади визначення оптимальних пропорцій інвестування в інноваційно-активні галузі економіки // Державне стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : монографія / за загальною ред. канд. екон. наук, доцента Л. С. Захаркіної. Суми : Сумський державний університет, 2019. – С. 174-181. – 200 с.  

    13. Дядюра К.О., Школа В.Ю. Особливості впровадження інтегрованих систем управління нанотехнологіями // Стратегічне управління системною стійкістю національної  інноваційної системи: колективна монографія / за ред. проф. Прокопенко О. В., доц. Омельяненка В. А. – Суми: Триторія, 2019. – С. 156-171 

    14. Marekha I.S. The European Union’s Energy Policies on Smart Grids / I.S. Marekha : [Collective monograph] : Emergence of public development: financial and legal aspects: /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. − 737 р. – P. 314-321.

    15. Детермінанти ефективності податкових еко-реформ: європейський досвід для трансформаційних економік / І.С. Мареха, В.С. Миргородська [колективна монографія] : Сучасні процеси трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика (фінансовий сектор, аграрна галузь та сфера послуг) / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Журфонд, 2019. – 548 с. – С. 242–257.

    16. Marekha I.S. European Smart Energy Initiatives / I.S. Marekha [Monograph] : European Energy Collaboration : Modern Smart Specialization Strategies / Edited by T.A. Vasylieva, S.I. Kolosok. – Szczecin: Centre of Sociological Research, 2019. – 159 p. – PP. 94–101.

    17. Мареха І.С. Європейська модель впровадження розумних енергетичних технологій / С.І. Колосок, І.С. Мареха, Ю.Т. Матвєєва, І.А. Вакуленко / Досвід розбудови розумних енергетичних мереж на міжнародному рівні : монографія / за ред. С. І. Колосок. Суми : Сумський державний університет, 2019. – C. 49-70.

    18. Пластун О. Л., Макаренко І. О., Єльнікова Ю. В., Шелюк А. А, Класифікація інституціонального забезпечення процесу відповідального інвестування компаній : Бухгалтерські наукові дослідження в Житомирській політехніці. Том 6: Розвиток інтегрованої звітності підприємств: монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. 268 с. С. 177-183.

    19. Plastun, A. (2019). Financial Security and Information from Financial Markets, Szczecin: Centre of Sociological Research, p. 165. DOI: 10.14254/978-83-952923-6-1/2019

    20. Формування фінансово-економічної системи управління в сучасних ринкових умовах : монографія  / Клименко Т. В., Лаптій Т. М., Нехай В. А. [та ін.] за наук. ред. д.е.н., проф.. Маргасової В. Г., к.е.н. Андросенко О. О. – Чернігів: 2019. – 228 с. (Пластун О.Л. Дослідження ефекту дня тижня на ринку криптовалют, стор. 53-61)

    21. Yarova,I.Ye. Methodology of formation of economic and socio-ecological indicators of  economic activity in the context of national security. Emergence of public development: financial and legal aspects // Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof.  Pasichnyk Yu.]: Collective monograph. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019.137-151. (ISBN 978-2-5494-0318-5).

1. Петрушенко Ю. М., Воронцова А. С., Пономаренко О. С.  Європейський досвід фінансової децентралізації та можливості його адаптації до українських реалій. International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / editorial board: under the editorship of Prof. M.I. Fleychyk, Dr. U.A. Gdanski, Prof. V.U. Kazlouski [and others]. Latvia :  Daugavpils: Daugava Print, 2018. 

    2. T. Kurbatova. Economic mechanisms to promote renewable energy in Ukraine : monograph – Vienna.: Premier Publishing s.r.o., 2018. – 94 p.

    3. Makarenko M. Foreign exchange regulation in theory and practice: International experience and Ukrainian realities / Alina Artemenko, Mykhailo Makarenko. Monography. – Saarbrucken: LAP Lambert ACADEMIC Publishing, 2018. – 64 p.

    4. Макаренко М.І. Механізм впливу валютного курсу на цінову конкурентоспроможність продукції: короткострокові ефекти і довгострокові тенденції // Сучасні механізми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки : монографія / Л.В. Кривенко, Є.В. Мішенін, М.І. Макаренко та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук Л.В. Кривенко. – Суми : Сумський державний університет, 2018. –  330 с.

    5. Shkola V., Shcherbachenko V. (2018). Comprehensive approach to intellectual capital management. In: Human resources management. Edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics O. Kotenko. Ruda Śląska: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium

    6. Shkola V., Shcherbachenko V. Paradigm of managing environmental and economic safety // National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics V. Omelyanenko, Ph.D in Technical Sciences, Assoc. Prof. Yu. Ossik. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2018. – рр. 409-415 р. – 416 p. 

    7. Shkola V., Shcherbachenko V. Basis of intellectual capital management providing innovation development // Humanistic and social conditions of modern business. monograph / edited by Aleksander Sapiński, Sabina Sanetra-Półgrabi. – Norwich : Radosław Karas NORWICH, 2018. – рр. 139-156 – 158 p.

    8. Інтегрована звітність компаній як об’єкт аналізу ефективності традиційних та відповідальних фондових індексів в умовах сталого розвитку бізнесу (Макаренко І.О., Пластун О.Л., Єльнікова Ю.В.) Інтегрована звітність в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку в контексті євроінтеграції : монографія / за загальною редакцією Савченка Т. Г., Гриценко О. І. – Суми : Вінніченко М. Д., 2018. – С. 77-86.  

    9. “Information asymmetry reduction as a basis for the financial security of the state” (Alex Plastun), Chapter 5.3 of National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics V. Omelyanenko, Ph.D in Technical Sciences, Assoc. Prof. Yu. Ossik. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2018. – 416 p.

    10. Таранюк Л.М. Реінжиніринг бізнес процесів у маркетинговій діяльності промислових підприємств / Л.М. Таранюк, Д.С. Кобизький / Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми: Триторія, 2018. – с. 443-454

    11. Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств: монографія / За заг. ред. докт. екон. наук, проф. Л.М. Таранюка –  Суми: Видавець СНАУ, 2018. –  500 с.

    12. Таraniuk LM.. Influence of the minimum salary level increase on the business entities activity / L.M. Taraniuk, K.V.Taraniuk / Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph] / in edition I.Markina. – Prague. 2018–Nemoros s.r.o. ­– Czech Republic. – P. 151 -158

    13. 1.Ярова І.Є. Державно-приватне партнерство у системі конкурентоспроможності / Підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах євроінтеграції: монографія /Л.В.Кривенко, Є.В.Мішенін, О.М. Дутченко та ін.; за заг. ред. д-ра екон.наук. Л.В. Кривенко.-Суми: ВВП «Мрія»,  2018. 220 с. (120-149).

    14. Yarova, I.Ye., Dutchenko, O.M. (2018). Conceptually-innovative directions and organizational mechanism for providing the environmental and economic safety of agrarian nature management/ National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics V. Omelyanenko, Ph.D in Technical Sciences, Assoc. Prof. Yu. Ossik. – Ruda Śląska: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 416 p. (242-249).

    15. 3.Yarova, I.Ye., Mishenina, H.A. (2018). Socio-ecological and economic content of development of human resources and labor motivation in the system of spatial forestry organization/ Human Capital Management: innovative aspects of transformational economies: monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. Prokopenko O., Dr. of Technology and Social Change Holmberg R., Ph.D in Economics Kotenko O. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 128 p. (26-36). 

1. 1.Домашенко М.Д. Школа В.Ю., Кучмійов А.В., Щербаченко В.О. Сomprehensive approach to the global economic systems environmental security management // International economic relations and sustainable development : mon-ograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics T. Kurbatova. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2017. – 272 p. С. 129-142. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66446/1/Prokopenko_Kurbatova_International_economic_relations_Monograph.pdf

    2. International economic relations and sustainable development: monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics T. Kurbatova. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2017. – 272 p.

    3. Petrushenko Y, Konowaluk-Nikitin H., Vorontsova A. Concept of Education throughout Life as a Response to the Economic and Social Challenges of the Present. Conceptual Principles of Regional Education Policy: monograph / under the general editorship of S. Pryima. Warsaw : Publishing office of Warsaw University of Humanities, 2017. P. 8-24.

    4. Таранюк Л.М. Моделювання реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств при виборі напрямів його проведення як складової інноваційного розвитку соціально-економічних систем / Л.М.Таранюк / Детермінанти інноваційного розвитку соціально економічних систем [Текст] : [Монографія]/За заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В. В.; ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». −Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. – С.28-36

    5. “Behavioral finance market hypotheses” (Alex Plastun), Chapter 24 of Financial Behavior: Players, Services, Products, and Markets, edited by H. Kent Baker, Greg Filbeck, and Victor Ricciardi, Oxford University Press USA, New York, 2017, 680 p.

    6. Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : моногр. / [за ред. С. М. Шкарлета, В. Г. Маргасової]. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – 620 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/12637

    7. Prokopenko O., Shkola V., Shcherbachenko V. Paradigm of the Intellectual Capital Estimation at the Microlevel // Beskidzkie dziedzictwo: Praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. S. Cadra i dr. S. Ciupki. – Łodygowice, 2017. – V. – S. 63–73. 

    8. Shkola V.Yu., Domashenko М.D., Kuchmiyov A.V., Shcherbachenko V.O. Comprehensive approach to the global economic systems environmental security management // International economic relations and sustainable development : monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics T. Kurbatova. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2017. – 272 p.  

    9. Школа В.Ю., Касьяненко В.О., Домашенко М.Д. Методологія управління розвитком інноваційної складової економічної безпеки // Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. ІІІ. Управління інноваційним базисом фінансової та інвестиційної складової економічної безпеки. – С. 170-183. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66704/1/Prokopenko_Tom_I.pdf 

    10. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Управління інноваційною складовою економічної безпеки: формування теоретичного і методологічного підгрунття // Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. І. Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки. – С. 8–7 – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66704/1/Prokopenko_Tom_I.pdf 

    11. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Управління інноваційною складовою економічної безпеки: науково-технологічне та виробниче забезпечення // Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. ІІ. Науково-практичні засади формування інноваційних компонентів забезпечення науково-технологічної та виробничої безпеки економічної системи. – С. 8–17. – http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66707/1/Prokopenko_monograf_Tom_II.pdf  

    12. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Управління інноваційною складовою економічної безпеки: формування фінансової та інвестиційної складової // Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. ІІІ. Управління інноваційним базисом фінансової та інвестиційної складової економічної безпеки. – С. 7–13. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66705/1/Prokopenko_monograf_Tom_III.pdf 

    13. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Управління інноваційною складовою економічної безпеки: забезпечення соціальної та екологічної безпеки території // Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. ІV. Розробка та валідація нових методів оцінки глобальних та локальних викликів у системі забезпечення соціальної та екологічної безпеки території. – С. 8–17.

    14. Shcherbachenko V. State regulation of labor migration / V. Shcherbachenko, O. Prokopenko, V. Shkola, K. Novak // Człowiek wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, Kraków, 2015. – P. 117-130.

    15. 1.Ярова І.Є., Дутченко О.М., Мішеніна Н.В. Організаційно-економічне забезпечення стратегічного управління конкурентоспроможністю агропромислового підприємства // Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування сільськогосподарських підприємств: [колективна монографія]/за заг.ред.О.П. Славкової.-Суми:Вид-во:ПП Вінниченко М.Д.; ФОП Литовченко Є.Б.,2017.- С.125-136.

1. Макаренко М.І., Гордєєва Д.В. Удосконалення управління міжнародними резервами України на основі комплексного оцінювання їх достатності // Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України: монографія / Г.Т. Карчева, Т.С. Смовженко, В.І. Міщенко та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук Г.Т. Карчевої. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – С. 120-132.

    2. Місцевий розвиток за участі громади. Київ : ВАІТЕ, 2016. 500 прим. Том 4: Регіональні аспекти та сталий розвиток міст / за заг. ред. к.пол.н. Г. І. Мелеганич, д.е.н. Ю. М. Петрушенка.

    3. Теорія та практика обліку, контролю й аналізу товарно-матеріальних цінностей : монографія / за заг. ред. Серпенінової Ю.С., Макаренко І.О. – Суми: Видавництво «Вінниченко М.Д.», 2016 р. – 314 с.

    4. Школа В.Ю. Комплексна оцінка рівня екологічної безпеки як основа забезпечення енергоефективності національної економіки / Школа В.Ю., Домашенко М.Д., Кучмійов А.В. // Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки: монографія / за заг. ред. доктора екон.наук, проф. І.М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2016. – С. 85-97. – 368 с.

    5. Ярова І.Є., Мішенін Є.В., Мішеніна Г.А. Стратегії управління знаннями в системі дематеріалізації економіки //Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки: монографія /за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.М.Сотник. – Суми:Університетська книга, 2016. – С.201-211.

    6. Ярова І.Є., Мішенін Є.В. Еколого-економічна та соціальна відповідальність в управлінні сільськогосподарським землекористуванням //Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств: монографія. Вип.3/за наук.ред.Строченко Н.І., Пилипенка В.В., Ковальової О.М. – Суми, Сумський національний аграрний університет, 2016. – С.99-109.

1. Петрушенко Ю. М. Взаємозв’язок економічних і ціннісних механізмів розвитку: досвід економічної аксіології в Україні. Комунікаційні технології формування соціальних імперативів громадянського суспільства в Україні  : монографія. Суми : СумДУ, 2015. 320 с.

    2. Петрушенко Ю. М. Люта О. В. Сталий людський розвиток місцевих громад: Наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Київ : Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», 2015. 

    3. Домашенко М.Д. Забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств машино-будівної галузі / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, М.Д. Домашенко // Економічна безпека територіально-виробничих комплексів: енергетика, екологія, інформаційні технології : монографія / Коцко Т. А., Чеховська М. М., Лісовські О. Л.  ін.] ; за наук. ред. д.т.н., проф. Лук‘яненка С. О., к.е.н., доц. Караєвої Н. В. – К. : «МП Леся», 2015. – С. 69–73.

    4. Kostyuchenko N. Corporate environmental responsibility as a tool for sustainable development of a country / N. Kostyuchenko, D. Smolennikov // Methodological bases and practice of sustainable development implementation: monograph. Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2015.

    5. Методы решения экологических проблем. Экологические вызовы и экономические возможности / за ред д.е.н. , проф. Мельника Л.Г. – Сумы: Сумский государственный университет, 2015. – 785 с.

    6. Школа В.Ю. Перспективи інноваційних перетворень в Україні в контексті сталого розвитку / В.Ю. Школа, О.В. Прокопенко, Т.В. Касьяненко. //  Креативне управління соціально-економічним розвитком підприємств України: теорія і практика : колективна монографія / Дугінець А.В., Білопольський М.Г., Кузьміна О.В.[та ін.] ; за ред. Т.М. Берднікової, Н.О. Євтушенко, М.В. Пахомовської. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 303 с. – С. 26-33. 

    7. Школа В.Ю. Забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудівної галузі / Школа В.Ю., Прокопенко О.В., Домашенко М.Д. // Економічна безпека територіально-виробничих комплексів: енергетика, екологія, інформаційні технології : монографія / Коцко Т. А., Чеховська М. М., Лісовські О. Л. [та ін.] ; за наук. ред. д.т.н., проф. Лук‘яненка С. О., к.е.н., доц. Караєвої Н. В. – К. : «МП Леся», 2015. – С. 69–73. – 256 с. («Нединские чтения») 

    8. Shkola V. State regulation of labor migration / O. Prokopenko, V. Shkola, V. Shcherbachenko, K. Novak // Człowiek wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / redakcja naukowa dr Stanisław Ciupka, dr Agnieszka Knap-Stefaniuk, Aleksander Sapiński; Redakcja techniczna, dtp, projekt okładki Tomasz Sekunda. – Kraków: Wydawnictwo «scriptum», 2015. – С. 117–130. 

    9. Мареха І.С. Міжнародний аспект фінансування енергозберігаючих проектів / І.С. Мареха, В.А. Омельяненко // Розвиток фінансового менеджменту в умовах хаотичного структурування економіки: [монографія] / за ред. Кузнецової С.А. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. – С. 192–205.

    10. Правила монетарної політики: теоретичні засади та напрями застосування в Україні : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук,професора С. М. Козьменка та д-ра екон. наук, доцента Т. Г. Савченка. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 205 с.

    11. Сучасні тенденції розвитку обліку, контролю й аналізу нематеріальних активів : Монографія / за заг. ред. Ф.О. Журавки. – Суми : Ярославна, 2015. – 210 с.

    12. Ярова І.Є., Мішеніна Г.А., Розвиток організаційно-економічних форм природогосподарського підприємництва: екологічні та соціальні орієнтири  // Інновації у маркетингу та менеджменті: монографія / за заг.ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2015.- С.153-165.

1. Петрушенко Ю. М. Вплив міжнародних економічних проектів на формування цінностей громадянського суспільства в українських громадах. Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колек-тивна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. Острог : ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. 298–307 с.

    2. Петрушенко Ю. М., Васильєва Т. А. Теоретичні основи формування фінансової бази територіальних громад. Місцевий розвиток за участі громади : монографія : в 2 т. Суми : Університетська книга, 2014. Том 2: Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду / за заг. ред. Ю. М. Петрушенка. Суми : Університетська книга, 2014. 109–117 с.

    3. Петрушенко Ю. М. Урбан О. А. Формування пріоритетів фінансового забезпечення сталого місцевого розвитку. Collective monograph. Vol. 2. Verlag SWG imexGmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. С. 125–132.

    4. Домашенко М.Д. Омельяненко В.А. Управління економічною безпекою машинобудування з урахуванням міжнародних факторів / М.Д. Домашенко // Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : [Колективна монографія у 2 т.]. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – Т. 1. – 466 с. –С. 48 – 54.

    5. Замора О.М. Напрямки розвитку державної регіональної політики в сфері активізації транскордонного співробітництва / О.М. Замора// Система національного менеджменту в контексті інтеграційного виміру: монографія. / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.І. Михайлової. – Суми: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2014.

    6. Макаренко М.И., Дмитриев Е.Е. Концептуализация международной финансовой безопасности: Монография. – Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 105 с.

    7. Мареха І.С. Сучасні напрямки екологізації системи прийняття податково-преференційних рішень у рамках євроінтеграційної стратегії ресурсозбереження / І.С. Мареха // Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: колективна монографія. Т. 1 / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – С. 71-77.

    8. Прогнозування фінансових ринків: сучасні концепції та нові підходи: монографія / О.Л. Пластун. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 401 с.

    9. Таранюк Л.М. Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств: теорія, методологія, практика / Л.М.Таранюк  – Суми, ВВП «Мрія-1, 2014. – 608 с.

    10. Школа В.Ю. Теоретичні та інституційні засади екологічної безпеки економічних систем / Школа В.Ю., Прокопенко О.В., Кучмійов А.В. // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія [Аверкина М.Ф., Андрєєва Н.М., Балджи М.Д., Веклич О.О. та ін.] / НАН України; ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України” НТТУ “Київський політехнічний інститут”; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 121-133. 

    11. Школа В.Ю. Методичні підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємства / Школа В.Ю., Щербаченко В.О. // Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – С.217-223 

    12. Школа В.Ю., Прокопенко О.В., Домашенко М.Д., Троян М.Ю., Кучмійов А.В. Методичний підхід до вибору інструментів забезпечення екологічної безпеки економічної системи / Школа В.Ю., Прокопенко О.В., Домашенко М.Д., Троян М.Ю., Кучмійов А.В. // Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – С. 403-417

1. Макаренко М.І., Жулінська К.М. Грошово-кредитне регулювання макроекономічної динаміки: Монографія. – Суми:ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – 204 с.

    2. Макаренко М.І., Квачан О.С. Поточна та прогнозна бюджетозабезпеченість розвитку регіону: Монографія // Теоретико-методологічні засади прискорення процесів соціально-економічного розвитку регіону: колективна монографія / За заг. ред. П.І.Сокуренка. – Кременчук: ПП Щербатих, 2013. – С. 287-296

    3. Петрушенко Ю. М. Социальная ответственность бизнеса как характеристика эффективности предпринимательской культуры национального хозяйства. Постсоветский институционализм: десять лет спустя : монографія: в 2 т. / под ред. В. В. Дементьева, Р.М. Нуреева. Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2013. Т. 2. 411–438 с.

    4. Петрушенко Ю. М., Височина А. В. Антикризове регулювання на рівні регіону. Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління : монографія / за ред. д.е.н., проф. Т. А. Васильєвої, к.е.н. О. Б. Афанасьєвої. Суми: «Ярославна», 2013. 122-126 с.

    5. Петрушенко Ю. М., Романік К.  Моніторинг активів сталого розвитку територіальної громади. Місцевий розвиток за участі громади : монографія : в 2 т. Суми : Університетська книга, 2013. Т. 1:  Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду / за заг. ред. Ю. М. Петрушенка, 2013. 352 с. /  264–269 с.

    6. Петрушенко Ю. М. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку тери-торіальних громад: концептуальні засади та практичний інструментарій. Суми: Університетська книга, 2013. 352 с.

    7. Костюченко Н.М.  Участь у проекті ЄС і ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» як фактор зростання соціального капіталу громад  / Н.М. Костюченко, Ю.М. Петрушенко // Місцевий розвиток за участі громади. – Монографія у 2 т. – Суми : Університетська книга, 2013. Том 1. – Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. – Суми : Університетська книга, 2013. – 352 с. – С.295-301.

    8. Школа В.Ю. Управление экологизацией инноваций в системе маркетинга / Школа В.Ю. // Научные основы маркетинг инноваций: монография в 3 т. Том 1. / под ред. д.э.н., профессора С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – С.240-257. – http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42464 

    9. Школа В.Ю. Прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій як передумова екологічної та економічної безпеки підприємства / Школа В.Ю., Прокопенко О.В. // Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств : монографія. Вип. 2. / За наук. ред. д-ра екон. наук, професора Є.В. Мішеніна. – Харків: ТОВ «ТД «Діса Плюс», 2013. – С. 246-259. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42467

    10. Школа В.Ю. Інноваційні підходи до управління виробничим процесом та інтелектуальним капіталом підприємства / Школа В.Ю., Щербаченко В.О. // Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія / за заг.ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 229-234. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42478 

    11. Школа В.Ю. Методичні основи оцінки синхронізації процесів забезпечення екологічної безпеки економічної системи / Школа В.Ю., Прокопенко О.В., Кучмійов А.В. // Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія / за заг.ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 497-522 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42471.

    12. Школа В.Ю. Теория и методология прогнозирования жизненного цикла инновации / Школа В.Ю., Прокопенко О.В. // Entrepreneurship, innovation and knowledge in the menegement of enterprise: monografia / I.Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz. – Bielsko-Biala: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Bialej, 2013. – p.75–88 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42477

    13. Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом: монографія / [Є.В. Мішенін, І.І. Коблянська, Т.В. Устік, І.Є. Ярова]; за наук. ред. д.е.н., проф. Є.В. Мішеніна – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – 248 с.

1. Petrushenko Y., Kostyuchenko N. Green-Belt Zones in Danger! Jean Monnet Book ‘Crisis Management and Conflict Prevention in Eastern Europe and the Balkans: Lessons for Ukraine-EU Cooperation – Donetsk : East Pablishing House, 2012. – 245 p.

    2. Петрушенко Ю. М., Дудкін О. В. Соціальна відповідальність підприємств як чинник інноваційного розвитку регіону. Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. В. Прокопенко. Суми : Сумський державний університет, 2012. 576 с.

    3. Домашенко М. Д. Формування стратегій забезпечення достатнього рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М. Д. Домашенко, О. В. Прокопенко // Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Ю. С. Шипуліної. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – С. 384–391

    4. Домашенко М. Д. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності у загальній системі безпеки вітчизня-ного машинобудування / М. Д. Домашенко // Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : моног-рафія / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. –С. 525–536.

    5. Котенко О. О. Прогнозування кредитного ризику на основі збалансуван-ня обсягів кредитних та депозитних операцій / О. О. Котенко // Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – С. 160–168

    6. Котенко О. О. Управління достатністю капіталу банку / О. М. Діденко, О. О. Котенко, І. В. Красюк, Г. М. Шульженко // Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т. 2: Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – С. 163–177.

    7. Інституційні інвестори: роль у розвитку  фондового ринку: монографія / В. Л. Пластун, О. Л. Пластун. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 215 с.

    8. Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Роль інтелектуального капіталу у забезпеченні розвитку інноваційної соціально-економічної системи // Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону / за заг. ред. моногр. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 76-80.

    9. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Касьяненко Т.В., Касьяненко В.О. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком. // Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону / за заг. ред. моногр. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 14-40

    10. Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Рівні управління інтелектуальним капіталом // Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за ред.. к.е.н., доц. Ю.С. Шипуліної. – Суми: ТОВ “ДД “Папірус”, 2012. – С. 235-242. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29714

1. Петрушенко Ю. М. Інвестиційне забезпечення розвитку культури на Сумщині. Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку Сумщини : монографія / за заг. ред. д.е.н. А. О. Єпіфінова та д.е.н. Т. А. Васильєвої. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. 125 с. / Розділ 4. 99–122 с.

    2. Петрушенко Ю. М. Ринок благ сфери культури: особливості функціонування та ціноутворення. Ринкова система України: стан та перспективи розвитку : монографія / за заг. ред. О. В. Макарюка, В. М. Жмайлова, Ю. І. Данька. Х.: «Міськдрук»,  2011. 964 с. / Розділ 16. 804–830 с.

    3. Замора О.М.  та ін. Development Instruments for the Cross-Border Cooperation in Ukraine/розділ. Колективна монографія “Проблеми розвитку туризму на сільських територіях”, Варшавський університет природничих наук, 2011, с. 109-123.

    4. Васильєва Т. А. Банки України в системі соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку економіки / Т. А. Васильєва, А. В. Буряк, О. О. Котенко // В кн. Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук О. В. Прокопенко. – Суми : Вид-во СумДУ. – 2011. – С. 312–315.

    5. Котенко О. О. Оцінка вартості власного капіталу банківського бізнесу / О. О. Котенко // Вартість банківського бізнесу : монографія / за заг. реда-кцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук С. В. Лєонова; [А. О. Єпіфанов, С. В. Лєонов, Й. Хабер та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”. – 2011. – С. 187–197.

    6. Makarenko M. Banking system of Ukraine // Euroasian perspectives of the banking systems development. The monograph. – Sumy: Virtus Interpress, 2011. – P. 18 – 75.

    7. Euroasian Perspectives of the Banking Systems Development Sumy: Monograph / O. Kostyuk, M. Lin, H. Ometa, L. Khomutenko and al.  –– Published  by Virtus Interpress”,  2011. – 167 p. – charter 1, 2. – p. 8-30. 

1. Макаренко М.І. Банківська система України // Євроазійські перспективи розвитку банківських систем: монографія / за заг. ред. О.Костюка, М.Лін, Г.Омета. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С. 21-71.   

    2. Петрушенко Ю. М., Дудкін О. В. Моральні ризики соціально відповідального підприємства та підходи до їх нейтралізації. Механізми управління розвитком соціально-економічних систем : монографія / за заг. ред. О. В. Мартякової.  Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. 662–670 с.

    3. Петрушенко Ю. М. Етнометричний підхід в системі менеджменту. Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку : кол. монографія / за заг. ред. А. О. Задої. Д. : Державний ВНЗ «НГУ», 2010. 768 с. / 433–447 с.

    4. Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення [Текст]: монографія / за редакцією д-ра екон. наук, проф. С.С.Герасименка, д-ра екон. наук, проф. А.О.Єпіфанова ; [С.С.Герасименко, А.О.Єпіфанов, М.Д.Корінько та ін.]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 162 с.

    5. Побережный С.Н. Дадашев Б.А., Пластун А.Л. Модели и методы обеспечения банковской безопасности [Текст]: монография / С.Н. Побережный, Б.А. Дадашев, А.Л. Пластун. – Сумы: ГВУЗ УАБД НБУ, 2010. – 284 с.

    6. Економічне обґрунтування реінжинірингу   бізнес-процесів виробничих підприємств / за заг. ред. к.е.н., доц.Таранюка Л.М. Суми: ВВП «Мрія-1»,  2010  – 440 с. 

    7. Євразійські перспективи розвитку банківських систем: монографія / за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета: Хомутенко Л.І. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 157 с. – розділ 1, 2. – С. 9-34.

1. Петрушенко Ю. М. Вплив дистанції культур на розвиток міжнародних економічних відносин. Проблемы современной экономики и институциональная экономика : монография / под. ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. Донецк : ДонНТУ, 2009. 487–498 с. / Розділ 32.

    2. Петрушенко Ю. М. Інвестиційне забезпечення культурного розвитку території. Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста: Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія / за заг. ред. д.е.н. А. О. Єпіфанова та д.е.н. Т. А. Васильєвої. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. 272 с. / Т. 1. Розділ 3.10. 122–138 с.

    3. Замора О.М.  та ін. Управління потенціалом транскордонного співробітництва регіону/Розділ. Колективна монографія «Національний менеджмент організацій: інтеграційний вимір», 2009, м. Суми.

    4. Фінансова безпека підприємств і банківських установ [Текст] : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова, [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 295 с.

1. Макаренко М.І., Савченко Т.Г. Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках: Монографія.- Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 238 с.

    2. Стратегія інфляційного таргетування в грошово-кредитній політиці держави: Монографія / М.І. Макаренко, І.І. Д’яконова, Ф.О. Журавка та ін. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 108 с.

    3. Таранюк Л.Н. Экономические основы реинжиниринга бизнес-процессов / Л.Н.Таранюк – Сумы: Издательско – производственное предприятие «Мрия-1»,  2008. – 560 с. 

1. Лібералізація руху капіталу в ході євроінтеграції: досвід країн Центральної Європи: Монографія // А.О. Єпіфанов, С.М. Козьменко, М.І. Макаренко та ін. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 109 с.

    2. Петрушенко Ю. М., Шишова Ю. Г. Екологічно спрямовані інноваційні методи в будівництві. Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування : монографія / за заг. ред. О. В. Прокопенко. Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. 512 с. / Розділ 24.

1. Лукьянихин В.А. Экономические и экологические основы реструктуризации предприятий в условиях перехода к рыночной экономике / В.А.Лукьянихин, Л.Н.Таранюк / Сумы: ИПП «Мрия-1» ЛТД.– 2003. – 220 с.

1. Макаренко М.І. Бюджетно-монетарне регулювання цін у перехідній економіці України: Монографія. – К.: Знання України, 2002. – 304 с.

1. Макаренко М.І. Гроші та ціни в кількісній теорії. – Суми: ВВП “Мрія 1” ЛТД, Ініціатива, 2001. – 64 с.

1. Макаренко М.І. Регулювання цін на продукцію природних монополій // Система регуляторів перехід-ної економіки України / Ред. кол.: В.І. Кононенко (відп. ред.) та ін. – К.: Ін-т економіки НАН України, 1999. – С. 132 148.

1. Макаренко М.І. Ціна в перехідній економіці: теоретичні аспекти. – Суми: Ініціатива, 1997. – 42 с.