Дисципліни, що вивчають в магістратурі спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”

Для здобуття освітнього ступеня магістра, студенти мають опанувати ряд дисциплін наступних циклів:

  • Обов’язкові дисципліни (предмети, спрямовані на формування компетентностей, що визначені державним стандартом спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”);
  • Вибіркові дисципліни (За Законом України «Про вищу освіту», не менше ніж 25% всіх дисциплін, що опановують студенти за час навчання, мають бути дисциплінами за вибором),

Існування можливості обирати дисципліни є реалізацією індивідуального вектора навчання. Це означає, що студент, окрім обов’язкових фахових компетенцій, може отримати додаткові професійні навички у суміжних із економікою та/або інших галузях знать. Це можуть бути предмети: IT-направленості, юриспруденції, інжинірингу тощо.

Дисципліни за вибором, на наступний семестр, обираються студентами виключно в електронному вигляді шляхом голосування за них в каталозі вибіркових дисциплін, що є невід’ємною частиною особистого кабінета студента. Це, з одного боку, є зручним та швидким способом комунікації між студентом та деканатом, а з іншого – унеможливлює втручання у вибір кожного із них. Обраний студентом вектор із дисциплін за вибором формує його професійну індивідуальність – його конкурентні переваги на ринку праці.

Оцінювання навчальних успіхів відбувається за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS, а організаційно, це реалізуються у вигляді:

  • виконання передбачених дисципліною завдань протягом семестру, накопичення певної кількості балів та отримання підсумкової оцінки (диференційований залік – залік з оцінкою);
  • виконання передбачених дисципліною завдань протягом семестру, накопичення певної кількості балів, складання підсумкового іспиту, після чого формується підсумкова оцінка.

Термін навчання для здобуття освітнього ступеня магістра: 1 рік та 4 місяці.

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін магістерського рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та дороговказ циклів, в яких студенти мають можливість формувати індивідуальний вектор навчання із дисциплінами за вибором

(у розділі освітніх програм, акредитованих кафедрою Міжнародних економічних відносин)

Цикл 292.2 Міжнародний бізнес
Обов’язкові дисципліни Іноземна мова за професійним спілкуванням
Управління міжнародною торгівлею
Міжнародний менеджмент
Глобальна економіка
  Міжнародний бізнес та міжнародне підприємництво
Менеджмент персоналу в міжнародному бізнесі
Аналіз міжнародних фінансових ринків
Корпоративне управління та соціальна відповідальність у  міжнародному бізнесі
Управління міжнародними проектами
Маркетинг у міжнародному бізнесі
Вибіркові дисципліни Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки*
Вибіркові дисципліни циклу фахової підготовки
Практична підготовка Практика виробнича
Атестація Кваліфікаційна магістерська робота

*- Обираються із каталогу вибіркових дисциплін, що включає понад 100 дисциплін, що є індивідуальними векторами вашого професійного розвитку. Виможете обирати те, що вам цікаво повністю самостійно.