Дисципліни, що вивчають у бакалавратурі спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”

 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавр, студенти мають опанувати ряд дисциплін наступних циклів:

  • Обов’язкові дисципліни (предмети, спрямовані на формування компетентностей, що визначені державним стандартом спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”);
  • Вибіркові дисципліни (За Законом України «Про вищу освіту», не менше ніж 25% всіх дисциплін, що опановують студенти за час навчання, мають бути дисциплінами за вибором),

Існування можливості обирати дисципліни є реалізацією індивідуального вектора навчання. Це означає, що студент, окрім обов’язкових фахових компетенцій, може отримати додаткові професійні навички у суміжних із економікою та/або інших галузях знать. Це можуть бути предмети: IT-направленості, юриспруденції, інжинірингу тощо.

Дисципліни за вибором, на наступний семестр, обираються студентами виключно в електронному вигляді шляхом голосування за них в каталозі вибіркових дисциплін, що є невід’ємною частиною особистого кабінета студента. Це, з одного боку, є зручним та швидким способом комунікації між студентом та деканатом, а з іншого – унеможливлює втручання у вибір кожного із них. Обраний студентом вектор із дисциплін за вибором формує його професійну індивідуальність – його конкурентні переваги на ринку праці.

Оцінювання навчальних успіхів відбувається за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS (кредитно-модульна система), а організаційно, це реалізуються у вигляді:

  • виконання передбачених дисципліною завдань протягом семестру, накопичення певної кількості балів та отримання підсумкової оцінки (диференційований залік – залік з оцінкою);
  • виконання передбачених дисципліною завдань протягом семестру, накопичення певної кількості балів, складання підсумкового іспиту, після чого формується підсумкова оцінка.

Термін навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра: 3 роки та 10 місяців.

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін бакалаврського рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та дороговказ циклів, в яких студенти мають можливість формувати індивідуальний вектор навчання із дисциплінами за вибором

 

Цикл Назва дисципліни
Цикл дисциплін загальної підготовки Обов’язкові дисципліни Основи академічного письма
Економікс
Кількісні методи в економіці
Підприємництво та цифрові бізнес-комунікації
Фінанси
Іноземна мова
Менеджмент
Статистика
Маркетинг
Інтегрований курс «Демократія: принципи, цінності, механізми»
Вибіркові дисципліни загальноуніверситетського рівня
Вибіркові навчальні дисципліни: Фізичне виховання (вибір форм рухової активності: фітнес, ритміка, більше 50-ти видів спорту тощо. Кожен студент має можливість вибрати предмети із циклу фізичного виховання за своїми вподобаннями)
Вибіркові дисципліни*
Цикл дисциплін професійної підготовки Обов’язкові навчальні дисципліни Країнознавство
Історія міжнародних економічних відносин
Світова економіка
Основи обліку
Міжнародні економічні відносини
Міжнародне економічне право
Міжнародні фінанси
Міжнародний маркетинг
Міжнародні відносини та світова політика
Основи дипломатії та дипломатичний протокол та етикет
  Крос-культурні відносини
Міжнародний бізнес
Європейська інтеграція
Економічна інформатика
Міжнародна логістика
Міжнародна торгівля
Міжнародний трансфер технологій
Міжнародні конфлікти та переговори
Міжнародна інвестиційна діяльність
Міжнародна інформація та комунікації
Міжнародна економічна діяльність України
Міжнародна економічна безпека
Вибіркові навчальні дисципліни Вибіркові дисципліни*
Цикл практичної підготовки Практика виробнича
Атестація Кваліфікаційна робота

*- Обираються із каталогу вибіркових дисциплін, що включає понад 10 предметів, що є індивідуальними векторами вашого професійного розвитку. Виможете обирати те, що вам цікаво повністю самостійно.